Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Aktualności11-01-2021 r.

Program Stypendialny im. Mieczysława Bekkera

zdjęcie dr Karola Cieplucha Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wniosek dr Karola Cieplucha, PPN/BEK/2020/1/00152, w wyniku oceny merytorycznej został rekomendowany do finansowania w ramach Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.
Celem Programu Stypendialnego im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych.
Umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskiwania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy! Dyrekcja Instytutu Biologii

Długość pobytu: 3 miesiące

Tytuł projektu: Analiza mechanizmu permeabilizacji błony bakteryjnej przy udziale dendrymerów antybakteryjnych

Miejsce realizacji: Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, Aix Marseille University, CNRS UMR 7325 CINaM

Kierownik laboratorium: Prof. Ling Peng

Abstract projektu:
Oporność na bakterie stała się globalnym zagrożeniem i istnieje pilna potrzeba nowych środków przeciwbakteryjnych do leczenia infekcji bakteryjnych i przezwyciężenia lekooporności. Dendrymery, dzięki unikalnej rozgałęzionej i wielowartościowej nanostrukturze, stają się obiecującymi nanomateriałami dzięki ich działaniu przeciwbakteryjnemu i zdolności do dostarczania środków przeciwbakteryjnych. W szczególności kationowe dendrymery wykazują działanie przeciwbakteryjne, które jest ściśle związane z przepuszczalnością lub rozerwaniem błony. W tym projekcie zamierzam zbadać interakcję między kationowymi amfifilowymi dendrymerami i modelem błony bakteryjnej oraz mechanizm permeabilizacji przy użyciu różnych metod fizykochemicznych i biofizycznych. Uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób amfifilowe dendrymery oddziałują z błoną bakteryjną i zakłócają jej działanie, co ma kluczowe znaczenie dla opracowania silnych i skutecznych środków przeciwbakteryjnych.


16-10-2020 r.

KOMUNIKAT w sprawie szczególnej organizacji kształcenia
w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Instytucie Biologii

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Instytucie Biologii:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;
2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (tutaj);
3) wykłady niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii ds. kształcenia
dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK08-10-2020 r. zdjęcie prof. M. Arabskiego

Wyróżnienie dla prof. M. Arabskiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał 1 października 2020 roku Zespół doradczy do spraw szkół doktorskich. W jego skład weszło siedem osób. Na czele nowego gremium stanął prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miło nam poinformować, że w zespole znalazł się nasz instytutowy kolega dr hab. Michał Arabski prof. UJK. Zespół będzie realizować zadania o charakterze doradczym w zakresie europejskich i światowych praktyk i trendów kształcenia doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia doktorantów i usprawniających pod względem instytucjonalnym funkcjonowanie szkół doktorskich, w kontekście doświadczeń międzynarodowych.
Gratulujemy!!!
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl