Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Doktoraty


 • Z dniem 1 października 2019 roku w Uniwersytecie stopień doktora nadaje Rada naukowa instytutu właściwego dyscyplinie (Rada Naukowa Instytutu Biologii), w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Stopień doktora nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy (kliknij) - w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

  Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii
  dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK

 • Aktualne przepisy


  Zmianie ulega regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie, zgodnie z Uchwałą nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku (kliknij).

  - zmiany w przypadku OSÓB, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - pobierz (pdf).
  - w przypadku KANDYDATÓW w trybie eksternistycznym - pobierz (pdf).

 • Dla doktorantów

  - wzór Oświadczenia o autorstwie pracy doktorskiej (kliknij)
  - strona tytułowa rozprawy doktorskiej - pobierz (doc)
  - dokumentacja związana z otwarciem przewodu doktorskiego (kliknij)
  - dokumentacja związana ze złożeniem rozprawy doktorskiej dla Kandydatów eksternistycznych pobierz (pdf) oraz Doktorantów UJK pobierz (pdf)
  - parametryzacja dorobku naukowego doktorantów (kliknij)
  - wykaz czasopism punktowanych (kliknij)
  - doktoranci są zobligowani do udziału w sesji sprawozdawczej z realizacji prac badawczych w ramach Studium Doktoranckiego podczas Forum Doktorantów (kliknij)

 • Zakończone przewody doktorskie


  dr Michalina Maria Panek-Wójcicka
  Tytuł: Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza
  Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Renata Piwowarczyk
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. UPH; dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP
  rok: 2021

  dr Tomasz Piotr Sobala
  Tytuł: Wybrane procesy fizjologiczne oraz wzrost podrostów buka Fagus sylvatica L. i jodły Abies alba MILL. w drzewostanach o różnej strukturze Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK
  Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska, IFR PAN; dr hab. Tomasz Pawłowski, ID PAN
  rok: 2021

  dr Magdalena Maria Trojak
  Tytuł: Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.)
  Promotor rozprawy: dr hab. Jan Pałyga
  Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Ireneusz Ślesak, IFR PAN; dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP im. KEN
  rok: 2021

  dr Agnieszka Malinowska
  Tytuł: Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A.
  Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM; dr hab. Teresa Noga, prof. UR
  rok: 2021

  dr Wioleta Kupis
  Tytuł: Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
  Promotor pomocniczy: dr Ewa Tomal
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Iwona Ciereszko; prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
  rok: 2020

  dr Ernest Skowron
  Tytuł: Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Piotr Rozpądek; dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
  rok: 2020

  dr Grzegorz Wróbel
  Tytuł: Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich
  Promotor rozprawy: dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz; dr hab. Stanisław Czachorowski
  rok: 2020

  dr inż. Katarzyna Sikora
  Tytuł: Wpływ nanocząsteczek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin K. Kruszewski
  Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (UŁ); dr hab. Martyna Elas
  rok: 2020

  dr Ewa Maria Koprowska
  Tytuł: Ocena sezonów pyłkowych drzew ze szczególnym uwzględnieniem taksonów alergizujących w Kielcach w latach 2012-2017
  Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Waldemar Szaroma
  rok: 2019

  dr Katarzyna Gałczyńska
  Tytuł: Ocena właściwości biologicznych kompleksów niklu (II), kobaltu (II) i miedzi (II) z pochodnymi imidazolu
  Promotor rozprawy: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Śliwiński; dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
  rok: 2019

  dr Ewelina Zajęcka
  Tytuł: Mniszek Taraxacum officinale agg. Web. Ex Wigg jako wskaźnik stanu geochemicznego gleb miejskich
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Ewa Chudzińska
  rok: 2019

  dr Joanna Maria Gleńska-Olender
  Tytuł: Określenie swoistości serologicznej przeciwciał ludzkich wiążących się z lipopolisacharydami form S i R szczepu Proteus mirabilis 03
  Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
  Recenzenci rozprawy: prof. zw. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela (UŁ); prof. zw. dr hab. Adam Choma (UMCS)
  rok: 2018

  dr Karolina Ruraż
  Tytuł: Flora i problemy fitogeograficzne muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej
  Promotor rozprawy: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Zając; prof. dr hab. Agnieszka Popiela
  rok: 2018

  dr Magdalena Kowalska
  Tytuł: Komórkowe i molekualarne efekty działania nanocząstek generowanych podczas spalania wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji w silniku Diesla"
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Lankoff
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak; prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
  rok: 2018

  dr Tomasz Stępkowski
  Tytuł: Modyfikowane komórki LUHMES w badaniach mitochondrialnych implikacji choroby Parkinsona: analiza procesow dynamiki mitochondriów i efektów nadekspresji mitochondrialnej fosfatazy PGAM5
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; prof. dr hab. Andrzej Friedman
  rok: 2018

  dr Marek Podsiedlik
  Tytuł: Taksonomia, rozmieszczenie i warunki wystepowania starca wąskolistnego Senecio eurucifolius L. w Polsce
  Promotor rozprawy: dr hab. Leszek Bednorz
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Beata Woziwoda
  rok: 2017

  dr inż. Mirosław Kucharski
  Tytuł: Zmiennośćc genetyczna w loci wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (Ovis aries)
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Urszula Kaczor
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian; prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
  rok: 2017

  dr Łukasz Sebastian Lechowicz
  Tytuł: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kajta; dr hab. Iwona Bogacka
  rok: 2017

  dr Paulina Żarnowiec
  Tytuł: Identyfikacja i różnicowanie szczepów Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterii z wybranych środowisk za pomocą metod genetycznych i spektroskopowych
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jarosław Dziadek; dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz
  rok: 2017

  dr Jacek Koba
  Tytuł: Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych
  Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Bogdan Lorens; prof. dr hab. Józef K. Kurowski
  rok: 2017

  dr Agnieszka Tomaszewska
  Tytuł: Rola i wartość wskaźnikowa macromysetes w zespołach kserotermicznych wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej
  Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Stasińska; prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
  rok: 2017

  dr Monika Natalia Bogdanowicz
  Tytuł: Ekologia widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum L. na siedliskach leśnych Jury Krakowsko-Wieluńskiej i terenów przyległych
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
  Promotor pomocniczy rozprawy: dr Marcin Kiedrzyński
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef K. Kurowski; dr hab. Marek Ciosek, prof. UPH
  rok: 2016

  dr Barbara Karolina Trzeciak
  Tytuł: Wpływ podania in ovo kwasu foliowego i metioniny na rozwój oraz wybrane parametry krwi kury domowej (Gallus gallus domesticus)
  Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
  Promotor pomocniczy rozprawy: dr hab. inż. Marcin Lis
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Grzegorz Formicki
  rok: 2016

  dr Grzegorz Król
  Tytuł: Tereny poprzemysłowe jako potencjalne refugia zespołów żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata
  Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski; dr hab. Katarzyna Szczepko
  rok: 2016

  dr Elżbieta Magdalena Tomasik
  Tytuł: Profile kwasów tłuszczowych oraz koncentracja triacylogliceroli i cholesterolu u myszy doświadczalnych obciążonych alkoholem etylowym
  Promotor rozprawy: dr hab. Jolanta Klusek
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Kołątaj; dr hab. Waldemar Szaroma
  rok: 2015

  dr Ewelina Barbara Honkisz
  Tytuł: Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego
  Promotor rozprawy: dr hab. Anna Wojtowicz
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kruczek; dr hab. Jerzy Galas
  rok: 2015

  dr Wojciech Krzysztof Trybus
  Tytuł: Efekty działania wybranych antrachinonów na komórki prawidłowe i nowotworowe
  Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Henryk Lach; dr hab. Halina Zaporowska
  rok: 2015

  dr Ewa Paula Trybus
  Tytuł: Wpływ wybranych glikokortykosteroidów na parametry biochemiczne i morfologiczne komórek eukariotycznych w warunkach in vitro i in vivo
  Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Orkisz; dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
  rok: 2015

  dr Anna Katarzyna Kopacz-Bednarska
  Tytuł: Wpływ długotrwałego działania związków wanadu i magnezu na zmiany biochemiczne i ultrastrukturalne komórek prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vivo oraz in vitro
  Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Artur Jóźwik
  rok: 2015

  dr Katarzyna Zofia Kirsz
  Tytuł: WOddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy wybranymi hormonami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy energetycznej u owiec
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Duda; dr hab. Anita Franczak
  rok: 2015

  dr Grzegorz Piotr Czerwonka
  Tytuł: Wpływ aktywności ureolitycznej na biofilmy szczepów Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Anna Skorupska; dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
  rok: 2014

  dr Aneta Beata Węgierek-Ciuk
  Tytuł: Promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej pacjentów z nowotworem prostaty, nowotworem szyjki macicy oraz zdrowych dawców mierzona in vitro jako test predykcyjny i prognostyczny
  Promotor rozprawy: dr hab. Anna Lankoff
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof UJK; prof. dr hab. Irena Szumiel
  rok: 2013

  dr Joanna Tabara
  Tytuł: Wpływ okresu przechowywania krwi na poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych
  Promotor rozprawy: dr hab. Bożena Witek
  Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Lankoff; dr hab. Artur Jóźwik
  rok: 2013

  dr Marta Wiktoria Kuchta
  Tytuł: WAnaliza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.)
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak; prof. dr hab. Tadeusz Kuder
  rok: 2012

  dr Marta Deperas-Kamińska
  Tytuł: Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii-LET
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wójcik
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Janiak; prof. dr hab. Janusz Braziewicz; dr hab. Bożena Witek
  rok: 2012

  dr Iwona Katarzyna Konieczna
  Tytuł: Charakterystyka zróżnicowania molekularnego ureaz bakteryjnych oraz ocena reaktywności przeciwciał anty-ureazowych u człowieka
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
  Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela; prof. dr hab. Andrzej Gamian; dr hab. Jan Pałyga
  rok: 2010
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl