Instytut Biologii

baner

Doktoraty


Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała z dniem 26 marca 2007 roku Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (BCK-III-U-708/2006).

kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Stanisław Huruk, prof UJK

Dla doktorantów


Szczegółowe informacje dotyczące studiów doktoranckich znajdują sie na stronach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (kliknij)
Regulamin studiów doktoranckich - pobierz (pdf) oraz załacznik - pobierz (pdf)
Program kształcenia na studiach doktoranckich w dyscypinie Biologia obowiązujący od 1 października roku akademickiego 2017/18 dostępny w dokumentacji Instytutu Biologii
Ramowy plan 4-letnich studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia na rok akademicki:
2015/16 - pobierz (pdf)
2016/17 - pobierz (pdf)
2017/18 - pobierz (pdf)
Opłaty za studia niestacjonarne - pobierz, w roku akademickim 2017/18 opłata bez zmian
Efekty kształcenia dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich na WMP UJK - pobierz
Karta przedmiotu - pobierz (docx)
Organizacja studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia w r. akad. 2017/18
I rok - pobierz
II rok - pobierz
III rok - pobierz
IV rok - pobierz
Dokumentacja związana z otwarciem przewodu doktorskiego (pobierz)
Parametryzacja dorobku naukowego doktorantów (pobierz)
Doktorancji są zobligowani do udziału w sesja sprawozdawczej z realizacji prac badawczych w ramach Studium Doktoranckiego podczas Forum Doktorantów (kliknij) lub (strona Instytutu Biologii, zakładka: NAUKA / Konferencje i Wykłady)

Zakończone przewody doktorskie


dr Magdalena Kowalska
Tytuł: Komórkowe i molekualarne efekty działania nanocząstek generowanych podczas spalania wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji w silniku Diesla"
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak; prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
rok: 2017
dr Tomasz Stępkowski
Tytuł: Modyfikowane komórki LUHMES w badaniach mitochondrialnych implikacji choroby Parkinsona: analiza procesow dynamiki mitochondriów i efektów nadekspresji mitochondrialnej fosfatazy PGAM5
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; prof. dr hab. Andrzej Friedman
rok: 2017
dr Marek Podsiedlik
Tytuł: Taksonomia, rozmieszczenie i warunki wystepowania starca wąskolistnego Senecio eurucifolius L. w Polsce
Promotor rozprawy: dr hab. Leszek Bednorz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Beata Woziwoda
rok: 2017
dr inż. Mirosław Kucharski
Tytuł: Zmiennośćc genetyczna w loci wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (Ovis aries)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Urszula Kaczor
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian; prof. dr hab. Jacek Międzybrocki
rok: 2017
dr Łukasz Lechowicz
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do róznicowania uropatogennych szczepow Escherichia coli
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kajta; dr hab. Iwona Bogacka
rok: 2017
dr Paulina Żarnowiec
Tytuł: Identyfikacja i różnicowanie szczepów Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa oraz bakterii z wybranych środowisk za pomocą metod genetycznych i spektroskopowych
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jarosław Dziadek; dr hab. inż. Jolanta Łukasiewicz
rok: 2017
dr Jacek Koba
Tytuł: Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Bogdan Lorens; prof. dr hab. Józef K. Kurowski
rok: 2017
dr Agnieszka Tomaszewska
Tytuł: Rola i wartość wskaźnikowa macromysetes w zespołach kserotermicznych wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Stasińska; prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
rok: 2017
dr Monika Natalia Bogdanowicz
Tytuł: Ekologia widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum L. na siedliskach leśnych Jury Krakowsko-Wieluńskiej i terenów przyległych
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
Promotor pomocniczy rozprawy: dr Marcin Kiedrzyński
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef K. Kurowski; dr hab. Marek Ciosek, prof. UPH
rok: 2016
dr Barbara Karolina Trzeciak
Tytuł: Wpływ podania in ovo kwasu foliowego i metioniny na rozwój oraz wybrane parametry krwi kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
Promotor pomocniczy rozprawy: dr hab. inż. Marcin Lis
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Grzegorz Formicki
rok: 2016
dr Grzegorz Król
Tytuł: Tereny poprzemysłowe jako potencjalne refugia zespołów żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata
Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski; dr hab. Katarzyna Szczepko
rok: 2016
dr Elżbieta Magdalena Tomasik
Tytuł: Profile kwasów tłuszczowych oraz koncentracja triacylogliceroli i cholesterolu u myszy doświadczalnych obciążonych alkoholem etylowym
Promotor rozprawy: dr hab. Jolanta Klusek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Kołątaj; dr hab. Waldemar Szaroma
rok: 2015
dr Ewelina Barbara Honkisz
Tytuł: Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Wojtowicz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kruczek; dr hab. Jerzy Galas
rok: 2015
dr Wojciech Krzysztof Trybus
Tytuł: Efekty działania wybranych antrachinonów na komórki prawidłowe i nowotworowe
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Henryk Lach; dr hab. Halina Zaporowska
rok: 2015
dr Ewa Paula Trybus
Tytuł: Wpływ wybranych glikokortykosteroidów na parametry biochemiczne i morfologiczne komórek eukariotycznych w warunkach in vitro i in vivo
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Orkisz; dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
rok: 2015
dr Anna Katarzyna Kopacz-Bednarska
Tytuł: Wpływ długotrwałego działania związków wanadu i magnezu na zmiany biochemiczne i ultrastrukturalne komórek prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vivo oraz in vitro
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2015
dr Katarzyna Zofia Kirsz
Tytuł: WOddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy wybranymi hormonami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy energetycznej u owiec
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Duda; dr hab. Anita Franczak
rok: 2015
dr Grzegorz Piotr Czerwonka
Tytuł: Wpływ aktywności ureolitycznej na biofilmy szczepów Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Anna Skorupska; dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
rok: 2014
dr Aneta Beata Węgierek-Ciuk
Tytuł: Promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej pacjentów z nowotworem prostaty, nowotworem szyjki macicy oraz zdrowych dawców mierzona in vitro jako test predykcyjny i prognostyczny
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof UJK; prof. dr hab. Irena Szumiel
rok: 2013
dr Joanna Tabara
Tytuł: Wpływ okresu przechowywania krwi na poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych
Promotor rozprawy: dr hab. Bożena Witek
Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Lankoff; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2013
dr Marta Wiktoria Kuchta
Tytuł: WAnaliza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.)
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak; prof. dr hab. Tadeusz Kuder
rok: 2012
dr Marta Deperas-Kamińska
Tytuł: Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii-LET
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wójcik
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Janiak; prof. dr hab. Janusz Braziewicz; dr hab. Bożena Witek
rok: 2012
dr Iwona Katarzyna Konieczna
Tytuł: Charakterystyka zróżnicowania molekularnego ureaz bakteryjnych oraz ocena reaktywności przeciwciał anty-ureazowych u człowieka
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela; prof. dr hab. Andrzej Gamian; dr hab. Jan Pałyga
rok: 2010
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa