Instytut Biologii

baner

Studenckie Koła Naukowe


Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biochemików (od 2018 r.) - działalność koła skupia się na pracy naukowej z zakresu biologii molekularnej, głównie metodologii analizy ekspresji genów oraz badań biofizycznych białek. Kluczowym elementem aktywności kola obok prac badawczych są seminaria organzowane cyklicznie w Zakładzie Biochemii i Genetyki. Prezentowana tematyka wykładów jest tematycznie związana z działalnością naukową koła oraz Zakładu Biochemii i Genetyki.


Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody (od 1974 r.) - opiekunem jest dr hab. Janusz Łuszczyński, prof UJK (wcześniej dr Krzysztof Toborowicz). Koło prowadzi badania nad opracowaniem grzybów Macromycetes w rezerwatach: Białe Ługi, Modrzewina i Milechowy, w okolicach Chęcin oraz na terenie Końskich.


Studenckie Koło Naukowe Przyrodników (od 1976 r.) - koło specjalizuje się w badaniach na terenach prawnie chronionych (rezerwaty biosfery, parki narodowe, rezerwaty, itp.). Od prawie 20 lat w ramach wakacyjnego obozu naukowego Koło realizuje program naukowy w Słowińskim Parku Narodowym (Światowym Rezerwacie Biosfery), głównie w zakresie biologii roślin i ochrony przyrody. Prowadzi także ponadregionalną działalność w zakresie edukacji ekologicznej, do 1998 r. było współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego "Przyroda - moja miłość". Od 9 lat jest także współorganizatorem studenckich sesji naukowych, a od 1995 r. uczestniczy w wydawaniu materiałów z Sesji Studenckich Kół Naukowych WSP im. Jana Kochanowskiego w Kielcach "Człowiek i jego środowisko". Członkowie Koła byli wielokrotnie wyróżniani za działalność naukową, do znaczących wyróżnień należało trzykrotne przyznanie "Stypendium Ministra Edukacji Narodowej".


Studenckie Koło Naukowe Botaników (od 1978 r.) - opiekunem jest dr hab. Renata Piwowarczyk, prof UJK. Działalność członków Koła koncentruje się nad badaniami flory roślin naczyniowych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz gminy Radoszyce. Członkowie Koła byli również organizatorami wycieczek dydaktycznych do parków narodowych: Tatrzańskiego i Ojcowskiego.


Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Kręgowców (od 2005 roku) - opiekunem jest dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof UJK. Działalność naukowa Koła obejmuje badania z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt. Członkowie koła wygłoszą swoje referaty na konferencjach naukowych międzynarodowych [XVI International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology] i kajowych [Ogólnopolskim Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych]. Biorą również udział w Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz w Kieleckim Festiwalu Nauki prezentując własne prace badawcze. Na terenie budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prowadzą systematycznie akcję „Pomiar ciśnienia krwi”. Do zadań członków Koła należy również prezentowanie w Instytucie Biologii cyklicznych referatów dotyczących promocji zdrowia człowieka.


Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biochemików (od 2006 roku) - działalność koła skupia się głównie na pracy naukowej z zakresu genetyki, biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych. Od 2006 roku członkowie koła biorą aktywny udział w organizowanej corocznie Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz w Kieleckim Festiwalu Nauki prezentując własne prace posterowe i referaty, których efektem są publikacje (13).


Studenckie Koło Naukowe Anatomów (od grudnia 2001 r.) - opiekunem jest dr hab. Jacek Kuchinka. SKN Anatomów działa przy Zakładzie Anatomii Porównawczej Kręgowców. Od momentu swojego powstania członkowie Koła uczestniczą aktywnie w kolejnych edycjach Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez naszą Uczelnię jak również przez inne ośrodki akademickie. W 2003 roku Koło było współorganizatorem, wraz z kieleckim oddziałem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, IV Krajowej Konferencji Studenckich Anatomicznych Kół Naukowych, która miała miejsce w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej k/Kielc. Tematyka badawcza Koła łączy się z profilem badawczym Zakładu a dotyczy m. in. zastosowania technik korozyjnych, unaczynienia tętniczego podstawy mózgowia, śródściennych splotów autonomicznych u wybranych zwierząt laboratoryjnych.


Studenckie Koło Naukowe Popularyzatorów Przyrody (od 2012 r.) - opiekunem jest dr hab. Stanisław Huruk, prof UJK


Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie” (od marca 2013 r.) – opiekunem jest dr Halina Lisowska. SKN Radiobiologów „Curie” działa przy Zakładzie Radiobiologii i Immunologii. Tematyka badawcza Koła łączy się z profilem badawczym Zakładu i dotyczy badań nad czynnikami wpływającymi na promieniowrażliwość komórek ludzkich. Członkowie Koła brali czynny udział w Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu oraz w XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (Białowieża 2013). Dodatkowo, członkowie Koła biorą udział w dniach otwartych Uczelni, prezentując metody cytogenetyczne stosowane w radiobiologii.


Tradycją studenckiego ruchu Uczelni są corocznie organizowane sesje naukowe, na których swoje wyniki pracy naukowej (referat) może zaprezentować każdy student, także nie zrzeszony w kole naukowym. Prace studenckie mogą być publikowane w "Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego". Członkiem wymienionych kół może zostać każdy ze studentów (nie tylko biologii), a członkostwo jest nieodpłatne.


Towarzystwa Naukowe


  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (www)
  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego (www)
  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (www)
  • Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (www)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa