Instytut Biologii

banner Instytutu Biologii

Studenckie Koła Naukowe


Studenckie Koło Naukowe BIOM (od 2018 r.) - opiekunem jest dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK.
Liczba członkow: 12.
Zakres działalności: szerzenie wiedzy biologicznej i propagowanie ochrony środowiska.
Skład zarządu: przewodniczący - Karol Zubek (rok IV, trzeciego stopnia, kierunek: biologia), e-mail: karolzubek123@gmail.com; zastępca – Joanna Posłowska (przedłużenie, trzeciego stopnia, kierunek: biologia), e-mail: joanna.poslowska@wp.pl; sekretarz – Magdalena Płódowska (rok IV, trzeciego stopnia, kierunek: biologia).

Działalność w bieżącym roku akademickim:

 • Udział w konferencjach:
  - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój Człowieka, Fundacja Inspirator "Wpływ cukrzycy ciążowej na rozwój płodu" + rozdział w monografii
  - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania i zamiany społeczne w XXI wieku "aktywność fizyczna w profilaktyce otyłości" + rozdział w monografii
  - Ogólnopolska konferencja Naukowa VII Forum Młodych Naukowców - Nauki przyrodnicze i medyczne "Remdesivir a COVID-19" + rozdział w monografii
  - XXIX Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Człowiek i jego środowisko "Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji palca, jako powikłania zespołu stopy cukrzycowej w przebiegu niewyrównanej cukrzycy typu II" + rozdział w monografii
  - Ogólnopolska konferencja Naukowa Choroby cywilizacyjne epidemią XXI wieku "Cukrzyca epidemią XXI wieku - rola edukacji pacjenta" + rozdział w monografii
  - Ogólnopolska konferencja Naukowa - Teoretyczne i Praktyczne aspekty prawa medycznego psychiatria i psychologia "Wpływ zakażenia SARS-COV-2 na zdrowie psychiczne człowieka"
  - Ogólnopolska konferencja Naukowa Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska "Wpływ wirusa wywołującego COVID-19 na człowieka i rozwój nauk przyrodniczych" + rozdział w monografii
  - Czynny udział w projekcie naukowym dotyczącym Oceny metabolicznych i hormonalnych efektów leczenia bariatrycznego chorych z otyłością oraz ich wpływu na biologiczne i psychospołeczne funkcjonowanie
  - Noc Biologów „Promieniowanie w nas i wokół nas”, „Jak promieniowanie zmienia DNA”, „Energia jądrowa w obliczu globalnego ocieplenia - ekologia czy ryzyko?” Magdalena Płódowska
  - Noc Biologów "Pszczółka się urządzi" Joanna Posłowska
  - Noc Biologów "Zombi w świecie przyrody" Karol Zubek
  - Noc Biologów "Środowiskowe zagrożenia GMO" Jarosław Rachuna
 • Inne inicjatywy:
  - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Patriotyzm: wczoraj, dziś, jutro?”
  - Angażowanie się w życie studenckie i współorganizacje inicjatyw w klubie studenckim

 • Studenckie Koło Naukowe Genetyków i Biochemików (od 2018 r.) - działalność koła skupia się na pracy naukowej z zakresu biologii molekularnej, głównie metodologii analizy ekspresji genów oraz badań biofizycznych białek. Kluczowym elementem aktywności kola obok prac badawczych są seminaria organzowane cyklicznie w Zakładzie Biologii Medycznej. Prezentowana tematyka wykładów jest tematycznie związana z działalnością naukową koła oraz Zakładu Biologii Medycznej.


  Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody (od 1974 r.) - opiekunem jest dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK (wcześniej dr Krzysztof Toborowicz). Koło prowadzi badania nad opracowaniem grzybów Macromycetes w rezerwatach: Białe Ługi, Modrzewina i Milechowy, w okolicach Chęcin oraz na terenie Końskich.


  Studenckie Koło Naukowe Botaników (od 1978 r.) - opiekunem jest dr Karolina Ruraż. W ramach działalności Koła prowadzimy dyskusje podczas spotkań dotyczących fitogeografii, biologii i ekologii rzadkich gatunków roślin zwłaszcza Wyżyny Małopolskiej. Szczególne zainteresowanie członków Koła budzi problematyka dotycząca roślin pasożytniczych. Ponadto aktualna tematyka spotkań Koła Naukowego obejmuje również procesy antropogenicznych przemian flory i roślinności, zmiany w strukturze flory siedlisk półnaturalnych (zwłaszcza muraw kserotermicznych) a także różnorodność banku nasion i jego znaczenie w ochronie gatunków rzadkich i zagrożonych. Członkowie Koła prezentują wyniki swoich badań na seminariach naukowych i konferencjach oraz aktywnie angażują się w działania mające na celu popularyzację wiedzy biologicznej.


  Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Kręgowców (od 2005 roku) - opiekunem jest dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK. Działalność naukowa Koła obejmuje badania z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt. Członkowie koła wygłoszą swoje referaty na konferencjach naukowych międzynarodowych [XVI International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology] i kajowych [Ogólnopolskim Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych]. Biorą również udział w Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz w Kieleckim Festiwalu Nauki prezentując własne prace badawcze. Na terenie budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prowadzą systematycznie akcję „Pomiar ciśnienia krwi”. Do zadań członków Koła należy również prezentowanie w Instytucie Biologii cyklicznych referatów dotyczących promocji zdrowia człowieka.


  Studenckie Koło Naukowe Anatomów (od grudnia 2001 r.) - opiekunem jest dr hab. Jacek Kuchinka, prof. UJK. SKN Anatomów działa przy Zakładzie Biologii Medycznej. Od momentu swojego powstania członkowie Koła uczestniczą aktywnie w kolejnych edycjach Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez naszą Uczelnię jak również przez inne ośrodki akademickie. W 2003 roku Koło było współorganizatorem, wraz z kieleckim oddziałem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, IV Krajowej Konferencji Studenckich Anatomicznych Kół Naukowych, która miała miejsce w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej k/Kielc. Tematyka badawcza Koła łączy się z profilem badawczym Zakładu a dotyczy m. in. zastosowania technik korozyjnych, unaczynienia tętniczego podstawy mózgowia, śródściennych splotów autonomicznych u wybranych zwierząt laboratoryjnych.


  Studenckie Koło Naukowe Popularyzatorów Przyrody (od 2012 r.) - opiekunem jest dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK


  Studenckie Koło Naukowe Radiobiologów „Curie” (od marca 2013 r.) – opiekunem jest dr Aneta Węgierek-Ciuk. SKN Radiobiologów „Curie” działa przy Zakładzie Biologii Medycznej. Tematyka badawcza Koła łączy się z profilem badawczym Zakładu i dotyczy badań nad czynnikami wpływającymi na promieniowrażliwość komórek ludzkich. Członkowie Koła brali czynny udział w Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych PMWSZ w Opolu oraz w XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (Białowieża 2013). Dodatkowo, członkowie Koła biorą udział w dniach otwartych Uczelni, prezentując metody cytogenetyczne stosowane w radiobiologii.


  Tradycją studenckiego ruchu Uczelni są corocznie organizowane sesje naukowe, na których swoje wyniki pracy naukowej (referat) może zaprezentować każdy student, także nie zrzeszony w kole naukowym. Prace studenckie mogą być publikowane w "Zeszytach Studenckiego Ruchu Naukowego". Członkiem wymienionych kół może zostać każdy ze studentów (nie tylko biologii), a członkostwo jest nieodpłatne.


  Towarzystwa Naukowe


  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (www)
  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego (www)
  • Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (www)
  • Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (www)
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl