banner Instytutu Biologii

Doktoraty

Z dniem 1 października 2019 roku w Uniwersytecie stopień doktora nadaje Rada naukowa instytutu właściwego dyscyplinie (Rada Naukowa Instytutu Biologii), w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Stopień doktora nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy (kliknij) – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii
dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK

  • Aktualne przepisy

Zmianie ulega regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie, zgodnie z Uchwałą nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku (kliknij) .

zmiany w przypadku OSÓB, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
pobierz (pdf).

w przypadku KANDYDATÓW w trybie eksternistycznym – pobierz (pdf).

  • Dla doktorantów

wzór Oświadczenia o autorstwie pracy doktorskiej
(kliknij)

strona tytułowa rozprawy doktorskiejpobierz (doc)

dokumentacja związana z otwarciem przewodu doktorskiego (kliknij)

dokumentacja związana ze złożeniem rozprawy doktorskiej dla Kandydatów eksternistycznych pobierz (pdf) oraz Doktorantów UJK pobierz (pdf)

parametryzacja dorobku naukowego doktorantów (kliknij)

wykaz czasopism punktowanych (kliknij)

doktoranci są zobligowani do udziału w sesji sprawozdawczej z realizacji prac badawczych w ramach Studium Doktoranckiego podczas Forum Doktorantów (kliknij)

  • Zakończone przewody doktorskie

dr Michalina Maria Panek-Wójcicka
Tytuł: Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza
Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Renata Piwowarczyk
Recenzenci rozprawy: dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. UPH; dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP
rok: 2021

dr Tomasz Piotr Sobala
Tytuł: Wybrane procesy fizjologiczne oraz wzrost podrostów buka Fagus sylvatica L. i jodły Abies alba MILL. w drzewostanach o różnej strukturze
Promotor rozprawy: dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska, IFR PAN; dr hab. Tomasz Pawłowski, ID PAN
rok: 2021

dr Magdalena Maria Trojak
Tytuł: Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.)
Promotor rozprawy: dr hab. Jan Pałyga
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Ireneusz Ślesak, IFR PAN; dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP im. KEN
rok: 2021

dr Agnieszka Malinowska
Tytuł: Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapienniczego Trzuskawica S.A.
Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Beata Messyasz, prof. UAM; dr hab. Teresa Noga, prof. UR
rok: 2021

dr Wioleta Kupis
Tytuł: Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
Promotor pomocniczy: dr Ewa Tomal
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Iwona Ciereszko; prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
rok: 2020

dr Ernest Skowron
Tytuł: Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (PAN)
Recenzenci rozprawy: dr hab. Piotr Rozpądek; dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
rok: 2020

dr Grzegorz Wróbel
Tytuł: Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich
Promotor rozprawy: dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz; dr hab. Stanisław Czachorowski
rok: 2020

dr inż. Katarzyna Sikora
Tytuł: Wpływ nanocząsteczek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin K. Kruszewski
Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (UŁ); dr hab. Martyna Elas
rok: 2020

dr Ewa Maria Koprowska
Tytuł: Ocena sezonów pyłkowych drzew ze szczególnym uwzględnieniem taksonów alergizujących w Kielcach w latach 2012-2017
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Waldemar Szaroma
rok: 2019

dr Katarzyna Gałczyńska
Tytuł: Ocena właściwości biologicznych kompleksów niklu (II), kobaltu (II) i miedzi (II) z pochodnymi imidazolu
Promotor rozprawy: dr hab. Michał Arabski, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Śliwiński; dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
rok: 2019

dr Ewelina Zajęcka
Tytuł: Mniszek Taraxacum officinale agg. Web. Ex Wigg jako wskaźnik stanu geochemicznego gleb miejskich
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Ewa Chudzińska
rok: 2019

dr Joanna Maria Gleńska-Olender
Tytuł: Określenie swoistości serologicznej przeciwciał ludzkich wiążących się z lipopolisacharydami form S i R szczepu Proteus mirabilis 03
Promotor rozprawy: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. zw. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela (UŁ); prof. zw. dr hab. Adam Choma (UMCS)
rok: 2018

dr Karolina Ruraż
Tytuł: Flora i problemy fitogeograficzne muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej
Promotor rozprawy: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Zając; prof. dr hab. Agnieszka Popiela
rok: 2018

dr Magdalena Kowalska
Tytuł: Komórkowe i molekualarne efekty działania nanocząstek generowanych podczas spalania wybranych biopaliw pierwszej i drugiej generacji w silniku Diesla”
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak; prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg
rok: 2018

dr Tomasz Stępkowski
Tytuł: Modyfikowane komórki LUHMES w badaniach mitochondrialnych implikacji choroby Parkinsona: analiza procesow dynamiki mitochondriów i efektów nadekspresji mitochondrialnej fosfatazy PGAM5
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz; prof. dr hab. Andrzej Friedman
rok: 2018

dr Marek Podsiedlik
Tytuł: Taksonomia, rozmieszczenie i warunki wystepowania starca wąskolistnego Senecio eurucifolius L. w Polsce
Promotor rozprawy: dr hab. Leszek Bednorz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Zbigniew Sobisz; dr hab. Beata Woziwoda
rok: 2017

dr inż. Mirosław Kucharski
Tytuł: Zmiennośćc genetyczna w loci wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (Ovis aries)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Urszula Kaczor
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Gamian; prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
rok: 2017

dr Łukasz Sebastian Lechowicz
Tytuł: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kajta; dr hab. Iwona Bogacka
rok: 2017

dr Paulina Żarnowiec
Tytuł: Identyfikacja i różnicowanie szczepów Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa oraz bakterii z wybranych środowisk za pomocą
metod genetycznych i spektroskopowych
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Jarosław Dziadek; dr hab. inż.
Jolanta Łukasiewicz
rok: 2017

dr Jacek Koba
Tytuł: Szata roślinna lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej na tle warunków siedliskowych
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Bogdan Lorens; prof. dr hab. Józef K. Kurowski
rok: 2017

dr Agnieszka Tomaszewska
Tytuł: Rola i wartość wskaźnikowa macromysetes w zespołach kserotermicznych wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej
Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Stasińska; prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
rok: 2017

dr Monika Natalia Bogdanowicz
Tytuł: Ekologia widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum L. na
siedliskach leśnych Jury Krakowsko-Wieluńskiej i terenów przyległych
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
Promotor pomocniczy rozprawy: dr Marcin Kiedrzyński
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Józef K. Kurowski; dr hab. Marek
Ciosek, prof. UPH
rok: 2016

dr Barbara Karolina Trzeciak
Tytuł: Wpływ podania in ovo kwasu foliowego i metioniny na rozwój oraz
wybrane parametry krwi kury domowej (Gallus gallus domesticus)
Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
Promotor pomocniczy rozprawy: dr hab. inż. Marcin Lis
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Grzegorz Formicki
rok: 2016

dr Grzegorz Król
Tytuł: Tereny poprzemysłowe jako potencjalne refugia zespołów żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata
Promotor rozprawy: dr hab. Waldemar Celary, prof. UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski; dr hab. Katarzyna Szczepko
rok: 2016

dr Elżbieta Magdalena Tomasik
Tytuł: Profile kwasów tłuszczowych oraz koncentracja triacylogliceroli i cholesterolu u myszy doświadczalnych obciążonych alkoholem etylowym
Promotor rozprawy: dr hab. Jolanta Klusek
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Adam Kołątaj; dr hab. Waldemar Szaroma
rok: 2015

dr Ewelina Barbara Honkisz
Tytuł: Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Wojtowicz
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Kruczek; dr hab. Jerzy Galas
rok: 2015

dr Wojciech Krzysztof Trybus
Tytuł: Efekty działania wybranych antrachinonów na komórki prawidłowe i nowotworowe
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Henryk Lach; dr hab. Halina Zaporowska
rok: 2015

dr Ewa Paula Trybus
Tytuł: Wpływ wybranych glikokortykosteroidów na parametry biochemiczne i morfologiczne komórek eukariotycznych w warunkach in vitro i in vivo
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Orkisz; dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz
rok: 2015

dr Anna Katarzyna Kopacz-Bednarska
Tytuł: Wpływ długotrwałego działania związków wanadu i magnezu na zmiany biochemiczne i ultrastrukturalne komórek prawidłowych i nowotworowych w warunkach in vivo oraz in vitro
Promotor rozprawy: dr hab. Teodora Król, prof UJK
Recenzenci rozprawy: dr hab. Lidia Mazur; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2015

dr Katarzyna Zofia Kirsz
Tytuł: WOddziaływanie fotoperiodu na interakcje pomiędzy wybranymi hormonami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy energetycznej u owiec
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Recenzenci rozprawy: dr hab. Małgorzata Duda; dr hab. Anita Franczak
rok: 2015

dr Grzegorz Piotr Czerwonka
Tytuł: Wpływ aktywności ureolitycznej na biofilmy szczepów Proteus mirabilis oraz Pseudomonas aeruginosa
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Anna Skorupska; dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
rok: 2014

dr Aneta Beata Węgierek-Ciuk
Tytuł: Promieniowrażliwość limfocytów krwi obwodowej pacjentów z nowotworem prostaty, nowotworem szyjki macicy oraz zdrowych dawców mierzona in vitro jako test predykcyjny i prognostyczny
Promotor rozprawy: dr hab. Anna Lankoff
Recenzenci rozprawy: dr hab. Jan Pałyga, prof UJK; prof. dr hab. Irena Szumiel
rok: 2013

dr Joanna Tabara
Tytuł: Wpływ okresu przechowywania krwi na poziom glutationu i aktywność enzymów glutationowych
Promotor rozprawy: dr hab. Bożena Witek
Recenzenci rozprawy: dr hab. Anna Lankoff; dr hab. Artur Jóźwik
rok: 2013

dr Marta Wiktoria Kuchta
Tytuł: WAnaliza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli (Chinchilla lanigera Mol.)
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak; prof. dr hab. Tadeusz Kuder
rok: 2012

dr Marta Deperas-Kamińska
Tytuł: Porównawcza analiza osobniczej promieniowrażliwości limfocytów krwi obwodowej człowieka na promieniowanie o wysokim liniowym przekazywaniu energii-LET
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Wójcik
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Marek Janiak; prof. dr hab. Janusz Braziewicz; dr hab. Bożena Witek
rok: 2012

dr Iwona Katarzyna Konieczna
Tytuł: Charakterystyka zróżnicowania molekularnego ureaz bakteryjnych oraz ocena reaktywności przeciwciał anty-ureazowych u człowieka
Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wiesław Kaca
Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela; prof. dr hab. Andrzej Gamian; dr hab. Jan Pałyga
rok: 2010

Skip to content