banner Instytutu Biologii

Rada Naukowa Instytutu (kadencja 2020-2024)


Członkowie Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kadencję 2020-2024, w grupie pracowników badawczych i badawczodydaktycznych zatrudnionych w instytucie, którzy posiadają tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora (Zarządzenie Rektora nr 261/2020):

zdjęcie rozporządzenia nr 261/2020 zdjęcie rozporządzenia nr 261/2020
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl