baner

Zakład Mikrobiologii


zm zm Pracownicy (Staff members)
i doktoranci (PhD students):

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca - kierownik (Head of the Department)
dr Grzegorz Czerwonka
dr Łukasz Lechowicz
dr Paulina Żarnowiec
mgr Dawid Gmiter
mgr Agnieszka Maćkowska
mgr Katarzyna Durlik

Tematyka badawcza:
Różnicowanie klonalne bakterii z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni i modelowania matematycznego. Analizy biofilmów bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie mimikry molekularnej w chorobach reumatycznych.


prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
kierownik Zakładu Mikrobiologii (Head of the Department)

Numer pokoju (Room number): 338
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6308
e-mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl
Konsultacje (Consultations): czwartek (thursday), 12:00- 14:00

Zainteresowania naukowe: Immunochemia i aktywność biologiczna endotoksyn bakterii Gram-ujemnych; mimikra molekularna w chorobach przewlekłych.
Scientific interests: Immunochemistry and biological activities of Gram-negative bacteria endotoxins; Molecular mimicry in long-lasting diseases.

Inne aktywności (Other activities):
Członek zespołu doradczego ds. oceny wniosków i oceny raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (A member of the advisory team for the evaluation of applications and reports under the "Implementation Doctorate" program, Ministry of Science and Higher Education)

Członek zespołu ds. Nagród Nauczycieli Akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Member of the Academic Teachers Awards Team, Ministry of Science and Higher Education)

Członek zespołu ds. nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Member of the team for awards for outstanding scientific achievements and for achievements in scientific and teaching care, Ministry of Science and Higher Education)

Wiceprzewodniczący Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (Vice-chairman of the Kielce Branch of the Polish Society of Microbiologists)

Członek Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Member of the Senate of the Jan Kochanowski University)

Członek Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów (Member of the Senate Committee on Development, Budget and Finance)


dr Grzegorz Czerwonka, PhD
adiunkt (assistant profesor)

Numer pokoju (Room number): D07
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6120
e-mail: grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl
Konsultacje (Consultations): poniedziałek (monday), 09:00-11:00

Zainteresowania naukowe: Znaczenie potencjału elektrokinetycznego oraz hydrofobowości powierzchni komórki w adhezji i tworzeniu biofilmu przez bakterie Gram-ujemne.
Scientific interests: Importance of cell surface hydrophobicity and electrokinetic potential on adhesion and biofilm formation process of Gram-negative bacteria.

Inne aktywności (Other activities):
Członek Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (Member of the Kielce Branch of the Polish Society of Microbiologists)


dr Łukasz Lechowicz, PhD
adiunkt (assistant profesor)

Numer pokoju (Room number): D8
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6121
e-mail: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl
Konsultacje (Consultations): czwartek (thursday), 12:00-14:00

Zainteresowania naukowe: antybiotykooporność bakterii, spektroskopia IR, metody chemometryczne.
Scientific interests: antibiotic resistance of bacteria, IR spectroscopy, chemometric methods.

Inne aktywności (Other activities):
Asystent ds. Systemów Zarządzania Jakością (Quality Management System Assistant), Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością (Representative for Quality Management Systems)


dr Paulina Żarnowiec, PhD
adiunkt (assistant profesor)

Numer pokoju (Room number): D07
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6120
e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl
Konsultacje (Consultations): poniedziałek (monday), 12:00-14:00

Zainteresowania naukowe: Metody spektroskopowe w badaniach biologicznych, mikrobiologia kliniczna, epidemiologia.
Scientific interests: Spectroscopic methods in biological research, clinical microbiology, epidemiology.


mgr Dawid Gmiter, MSc
asystent, doktorant (research assistant, PhD student)

Numer pokoju (Room number): D7
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6122
e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl
Konsultacje (Consultations): środa (wednesday), 10:00-12:00

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie molekularnych podstaw zjawiska dyskryminacji krewniaczej oraz terytorializmu Proteus mirabilis. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ustalenie zróżnicowania genetycznego i fenotypowego szczepów P. mirabilis oraz określenie jak koresponduje one ze stopniem ich spokrewniania. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą również interakcji P. mirabilis z innymi gatunkami bakteryjnymi. Do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w mojej pracy zaliczyć można: metody izolacji DNA i RNA, metoda PCR oraz jej odmiany (w tym real-time PCR), metody bioinformatyczne – obejmujące analizę porównawczą genomów.
Scientific interests: My research interests are mainly related to the molecular basis of the phenomenon of relative discrimination and territoriality of Proteus mirabilis. The aim of my research is to determine the genetic and phenotypic diversity of P. mirabilis strains and to determine how they correspond to the degree of their relatedness. My research also concerns the interaction of P. mirabilis with other bacterial species. The most important research methods used in my work include: methods of DNA and RNA isolation, PCR method and its variants (including real-time PCR), bioinformatic methods - including comparative analysis of genomes.

Inne aktywności (Other activities):
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów MIKROBY (Supervisor of Students Scientific Society of Biotechnologist MIKROBY)


mgr Katarzyna Durlik, MSc
doktorantka (PhD student)

Numer pokoju (Room number): D7
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6122
e-mail: katarzyna.durlik@onet.eu
Konsultacje (Consultations): wtorek (tuesday), 11:00- 13:00

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania badawcze dotyczą swoistej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharydy Proteus mirabilis i innych gatunków bakterii Gram-ujemnych wśród pacjentów chorób reumatycznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, RZS) oraz osób zdrowych.
Scientific interests: My research interests are related to specific immune response to lipopolysaccharides of Proteus mirabilis and other Gram- negative bacteria among patients suffering from rheumatic diseases (a specially with rheumatoid arthritis, RA) and healthy people.


mgr Agnieszka Mackowska, MSc
pracownik inżynieryjno-techniczny (technical staff)

Numer pokoju (Room number): 337
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6307
e-mail: agnieszka.mackowska@ujk.edu.plAktualności / News

zm Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2018 rok. Od prawej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Łukasz Lechowicz, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).

Presentation of the 1st degree prize of the rector of Jan Kochanowski University for 2018. From the right: prof. Jacek Semiak (Rector of the University); prof. Wieslaw Kaca; Grzegorz Czerwonka, PhD; Dawid Gmiter, MSc; Łukasz Lechowicz, PhD; Paulina Żarnowiec, PhD; in the background: prof. Michał Arabski (Vice-Rector for Science and International Cooperation).

Granty i projekty naukowe (od 2010 roku) / Grants and scientific projects (since 2010)

 • EU project COST CA18103. Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets (2019-2022). Członek zarządu sterującego ze strony polskiej (Member of the management board from the Polish side): prof. Wiesław Kaca.
 • Działalność statutowa nr 612 094 (Statutory activity #612 094). Ocena zdolności do wzrostu i produkcji pigmentów przez szczepy Pseudomonas aeruginosa w obecności szczepów Proteus mirabilis (Assessment of the ability to grow and produce pigments by Pseudomonas aeruginosa strains in the presence of Proteus mirabilis strains). Kierownik projektu (Project manager): mgr Dawid Gmiter.
 • NCN MINIATURA 2017. Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis (The importance of genetic diversity of ids and idr genes clusters in territoriality and the ability to compete intraspecifically Proteus mirabilis). Kierownik projektu (Project manager): dr Grzegorz Czerwonka.
 • NCN PRELUDIUM 2014/15/N/NZ6/025055. Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis (Physical properties of antibody complexes with lipopolysaccharides of S and R forms of Proteus mirabilis). Kierownik projektu (Project manager): mgr Joanna Gleńska-Olender.
 • Projekt nr 03/NAB_1/UJK/2017. Bionanofiltr jako układ do podczyszczania zużytych wód siarczkowych, w zakresie analiz chemicznych i fizycznych, wykonania badań mikrobiologicznych, optymalizacji warunków funkcjonowania biofilmów (Bionanfilter as a system for pre-treatment of spent sulphide waters, in the field of chemical and physical analyzes, microbiological tests, optimization of biofilms functioning conditions). Zespół realizujący (Research team): dr hab. Anna Rabajczyk, prof. Wiesław Kaca, dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ7/01187. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli (Application of ATR/FT-IR and artificial neural networks for the detection of biochemical properties of uropathogenic Escherichia coli strains). Kierownik projektu (Project manager): dr Łukasz Lechowicz.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ6/04118. Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp. (Infrared spectroscopy as a reference method for the identification of surface structures and clonal differentiation of Proteus sp.) Kierownik projektu (Project manager): dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN SONATA 2011/03/D/NZ6/03316. Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (The use of synthetic mimetics of the mobile bacterial urease area to assess the diversity of anti-urease antibodies in people with rheumatoid arthritis). Kierownik projektu (Project manager): dr Iwona Konieczna.
 • MNiSW nr. N N304 275540 2011-2013. Modyfikacja aktywności ureolitycznej i formowania biofilmów w środowisku przez szczepy Proteus mirabilis w obecności substancji sygnałowych (Modification of ureolytic activity and formation of biofilms in the environment by Proteus mirabilis strains in the presence of signaling substances). Kierownik projektu (Project manager): prof. Wiesław Kaca.
 • MNiSW nr. N N304 044639 2010-2013. Nowy molekularny marker identyfikacji bakterii środowiskowych (A new molecular marker for the identification of environmental bacteria). Kierownik projektu (Project manager): prof. Wiesław Kaca.
 • EU project COST BM1003. Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis. Członek zarządu sterującego ze strony polskiej (Member of the management board from the Polish side): prof. Wiesław Kaca.

Artykuły naukowe (od 2015 roku) / Scientific articles (since 2015)

 • Ura-Binczyk E, Banas J, Mazurkiewicz B, Solarski W, Lewandowska M, Roguska A, Andrzejczuk M, Balcer M, Kulik S, Zarnowiec P, Kaca W. (2019) On-site monitoring and laboratory characterization of corrosion processes in the geothermal water of Polish Lowland. Geothermics. DOI: 10.1016/j.geothermics.2018.10.002. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 2,693. Punktacja MNiSW: 35.
 • Kaca W, Nowak M, Czerwonka G. (2018) Comparison of genomes of Pseudomonas aeruginosa strains by using chaos game representation. Int J Biomed Data Min. DOI: 10.4172/2090-4924.1000132. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 0. Punktacja MNiSW: 0.
 • Borkowski A, Gutowski Ł, Syczewski M, Cłapa T, Czerwonka G. (2018) Adaptation of bacteria Escherichia coli in presence of quaternary ammonium ionic liquids. Ecotoxicol Environ Saf. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.08.048. Liczba cytowań (Times Cited): 1. Impact Factor: 3,974. Punktacja MNiSW: 30.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) Type Vb and Vi secretion systems as competition agents of Gram-negative bacteria. Postep. Mikrobiol. 4 (57), 360-373. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 0,354. Punktacja MNiSW: 15.
 • Kowalczyk P, Borkowski A, Czerwonka G, Clapa T, Ciesla J, Misiewicz A, Borowiec M, Szala M. (2018) The microbial toxicity of quaternary ammonium ionic liquids is dependent on the type of lipopolysaccharide. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.06.102. Liczba cytowań (Times Cited): 3. Impact Factor: 4,513. Punktacja MNiSW: 30.
 • Kaminski ZJ, Relich I, Konieczna I, Kaca W, Kolesinska B. (2018) Cross-Reactivity of polyclonal antibodies against Canavalia ensiformis (Jack Bean) urease and Helicobacter pylori urease subunit a fragments. Chem Biodivers. DOI: 10.1002/cbdv.201700444. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 1,617. Punktacja MNiSW: 25.
 • Kamizela A, Gawdzik B, Urbaniak M, Lechowicz Ł, Białońska A, Gonciarz W, Chmiela M. (2018) Synthesis, characterization, cytotoxicity, and antibacterial properties of trans-γ-Halo-δ-lactones. ChemistryOpen. DOI: 10.1002/open.201800110. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 2,801. Punktacja MNiSW: 30.
 • Konieczna I, Relich I, Durajski M, Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Fraczyk J, Kaminski ZJ. (2018) Novel tool in rheumatoid arthritis diagnosis - The usage of urease flap region peptidomimetics. J Pept Sci. DOI: 10.1002/psc.3084. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 1,969. Punktacja MNiSW: 20.
 • Gleńska-Olender J, Durlik K, Konieczna I, Kowalska P, Gawęda J, Kaca W. (2017) Detection of human antibodies binding with smooth and rough LPSs from Proteus mirabilis O3 strains S1959, R110, R45. Antonie Van Leeuwenhoek. DOI: 10.1007/s10482-017-0937-0. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 1,588. Punktacja MNiSW: 20.
 • Borkowski A, Kowalczyk P, Czerwonka G, Ciesla J, Clapa T, Misiewicz A, Szala M, Drabik M. (2017) Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes - Studies with Escherichia coli R1-R4-type lipopolysaccharides. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.074. Liczba cytowań (Times Cited): 4. Impact Factor: 4,513. Punktacja MNiSW: 30.
 • Czerwonka G, Konieczna I, Żarnowiec P, Zieliński A, Malinowska-Gniewosz A, Gałuszka A, Migaszewski Z, Kaca W. (2017) Characterization of microbial communities in acidified, sulfur containing soils. Pol J Microbiol. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7043. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 0,784. Punktacja MNiSW: 15.
 • Adamus-Białek W, Lechowicz Ł, Kubiak-Szeligowska AB, Wawszczak M, Kamińska E, Chrapek M. (2017) A new look at the drug-resistance investigation of uropathogenic E. coli strains. Mol Biol Rep. DOI: 10.1007/s11033-017-4099-y. Liczba cytowań (Times Cited): 2. Impact Factor: 1,889. Punktacja MNiSW: 20.
 • Czerwonka G, Guzy A, Kałuża K, Grosicka M, Dańczuk M, Lechowicz Ł, Gmiter D, Kowalczyk P, Kaca W. (2016) The role of Proteus mirabilis cell wall features in biofilm formation. Arch Microbiol. DOI: 10.1007/s00203-016-1249-x. Liczba cytowań (Times Cited): 2. Impact Factor: 1,607. Punktacja MNiSW: 20.
 • Arabski M, Barabanova A, Gałczyńska K, Węgierek-Ciuk A, Dzidowska K, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z, Lankoff A, Yermak I, Molinaro A, Kaca W. (2016) Modification biological activity of S and R forms of Proteus mirabilis and Burkholderia cepacia lipopolysaccharides by carrageenans. Carbohydr Polym. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.04.079. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 5,158. Punktacja MNiSW: 40.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Czerwonka G, Korzeniowska-Kowal A, Tobiasz A, Urbaniak M, Matuska-Lyzwa J, Kaca W. (2016) Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy. J Basic Microbiol. DOI: 10.1002/jobm.201500538. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 1,58. Punktacja MNiSW: 20.
 • Zarnowiec P, Mizera A, Chrapek M, Urbaniak M, Kaca W. (2016) Chemometric analysis of attenuated total reflectance infrared spectra of Proteus mirabilis strains with defined structures of LPS. Innate Immun. DOI: 10.1177/1753425916647470. Liczba cytowań (Times Cited): 3. Impact Factor: 2,312. Punktacja MNiSW: 30.
 • Jablonska-Wawrzycka A, Rogala P, Czerwonka G, Hodorowicz M, Stadnicka K. (2016) Zinc(II) complexes with heterocyclic ether, acid and amide. Crystal structure, spectral, thermal and antibacterial activity studies. J Mol Struct. DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.10.067. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 2,011. Punktacja MNiSW: 20.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Urbaniak M, Konieczna I. (2016) Use of Fourier-transform infrared spectroscopy in the diagnosis of rheumatoid arthritis: a pilot study. Mol Biol Rep. 43(12):1321-1326. Liczba cytowań (Times Cited): 1. Impact Factor: 1,889. Punktacja MNiSW: 20.
 • Gawdzik, B; Wzorek, A; Lechowicz, L; Urbaniak, M. (2016) Synthesis of New Arylmethylene Derivatives of Resorcinarene via the Catalyzed Mannich Reaction. Synlett. DOI: 10.1055/s-0035-1560702. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 2,369. Punktacja MNiSW: 25.
 • Cullen L, Weiser R, Olszak T, Maldonado RF, Moreira AS, Slachmuylders L, Brackman G, Paunova-Krasteva TS, Zarnowiec P, Czerwonka G, Reilly J, Drevinek P, Kaca W, Melter O, De Soyza A, Perry A, Winstanley C, Stoitsova SR, Lavigne R, Mahenthiralingam E, Sá-Correia I, Coenye T, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Valvano MA, McClean S. (2015) Phenotypic characterization of an international Pseudomonas aeruginosa reference panel: strains of cystic fibrosis (CF) origin show less in vivo virulence than non-CF strains. Microbiology. DOI: 10.1099/mic.0.000155. Liczba cytowań (Times Cited): 21. Impact Factor: 1,866. Punktacja MNiSW: 30.
 • Olszak T, Zarnowiec P, Kaca W, Danis-Wlodarczyk K, Augustyniak D, Drevinek P, de Soyza A, McClean S, Drulis-Kawa Z. (2015) In vitro and in vivo antibacterial activity of environmental bacteriophages against Pseudomonas aeruginosa strains from cystic fibrosis patients. Appl Microbiol Biotechnol. DOI: 10.1007/s00253-015-6492-6. Liczba cytowań (Times Cited): 25. Impact Factor: 3,34. Punktacja MNiSW: 35.
 • Gleńska-Olender J, Sęk S, Dworecki K, Kaca W. (2015) A total internal reflection ellipsometry and atomic force microscopy study of interactions between Proteus mirabilis lipopolysaccharides and antibodies. Eur Biophys J. DOI: 10.1007/s00249-015-1022-0. Liczba cytowań (Times Cited): 0. Impact Factor: 1,935. Punktacja MNiSW: 20.
 • Urbaniak M, Gawdzik B, Wzorek A, Kaca W, Lechowicz Ł. (2015) Synthesis and complexing properties of diglycol resorcinarene podands. J Incl Phenom Macrocycl Chem. 81(3-4):357-365. Liczba cytowań (Times Cited): 1. Impact Factor: 1,316. Punktacja MNiSW: 25.
 • Matuska-Lyzwa J, Kaca W, Zarnowiec P. (2015) Biological activity of wild isolates of entomopathogenic nematodes to horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). Pol J Environ Stud. 24 (3), 1181-1184. Liczba cytowań (Times Cited): 2. Impact Factor: 1,12. Punktacja MNiSW: 15.
 • Adamus-Białek W, Kubiak A, Czerwonka G. (2015) Analysis of uropathogenic Escherichia coli biofilm formation under different growth conditions. Acta Biochim Pol. 62(4):765-71. DOI: 10.18388/abp.2015_1127. Liczba cytowań (Times Cited): 2. Impact Factor: 1,239. Punktacja MNiSW: 15.
 • Zarnowiec P, Lechowicz Ł, Czerwonka G, Kaca W. (2015) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) as a tool for the identification and differentiation of pathogenic bacteria. Curr Med Chem. 22(14):1710-8. Liczba cytowań (Times Cited): 14. Impact Factor: 3,469. Punktacja MNiSW: 40.
 • Arabski M, Konieczna I, Tusińska E, Wąsik S, Relich I, Zając K, Kamiński ZJ, Kaca W. (2015) The use of lysozyme modified with fluorescein for the detection of Gram-positive bacteria. Microbiol Res. DOI: 10.1016/j.micres.2014.05.004. Liczba cytowań (Times Cited): 6. Impact Factor: 2,777. Punktacja MNiSW: 25.

Referaty konferencyjne indeksowane w WoS (od 2017 roku) / Conference papers indexed in WoS (since 2017)

 • Gonciarz W, Lechowicz L, Konieczna I, Urbaniak M, Kaca W, Chmiela M. (2018) Analysis of serum samples by the infrared spectroscopy (IR) for selection of spectroscopic motives specific to H. pylori infection. Conference: EHMSG 31st International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 14-15.08.2018, Kaunas, Lithuania. Published: Helicobacter. 23 (1) SI, P01.08.
 • Konieczna I, Lechowicz L, Chrzanowska M, Chyb M, Cholewa S, Grzegorczyk D, Ciura J, Gaweda J. (2018) Drug resistance in bacteria isolated from urine of rheumatoid arthritispatients and induction of resistance by chloroquine. Konferencja/Conference: Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), 13-16.06.2018, Amsterdam, Netherlands. Published: Annals of the rheumatic diseases. DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.5607

Komunikaty konferencyjne (od 2017 rou) / Conference posters (since 2017)

 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09.2018, Dublin, Ireland.
 • Stawiarz M, Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) The genetic diversity among Dienes incompatible Proteus mirabilis strains. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Szypnicka G, Gmiter D, Kaca W. (2018) Proteus mirabilis swarming motility in presence of various Gram-negative and Gram-positive bacteria. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Durlik K, Kaca W. (2017) Rola niecukrowych składników lipopolisacharydów Proteus mirabilis w reakcjach serologicznych z przeciwciałami ludzkimi. Conference: I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 08.06.2017, Kielce, Poland. [In Polish]

Prezentacje ustne (od 2017 roku) / Oral presentation (since 2017)

 • Gmiter D, Szypnicka G, Sobczyk P, Kaca W. (2018) Charakterystyka wzrostu rozpełzłego szczepu Proteus mirabilis K39 w obecności bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Conference: Konferencja Młodzi Naukowcy, 23.11.2018, Lublin, Poland. [In Polish]
 • Gmiter D, Czerwonka G, Drewnowska J, Swiecicka I, Gniadkowski M, Kaca W. (2018) Opracowanie modelu do badania dyskryminacji krewniaczej u Proteus mirabilis. Conference: 2 Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 12-14.06.2018, Kielce, Poland. [In Polish]
 • Durlik K, Żarnowiec P, Domaszko A, Kaca W. (2018) Wpływ choliny w podłożu na zmianę widma IR Proteus mirabilis O18. Conference: Młodzi naukowcy, 23.11.2018. [In Polish]
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09. 2018, Dublin, Ireland.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Badanie obecności przeciwciał przeciwko lipopolisacharydom Proteus sp. zawierającym niecukrowe składniki w części polisacharydowej w surowicach pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Conference: II Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 12-14.06.2018, Kielce; Poland. [In Polish]

Wykład na zaproszenie (od 2017 roku) / Invitation lecture (since 2017)

 • University of Mainz, Lectures and seminars (Erasmus+), prof. W. Kaca, 23.11-1.12.2018.

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa