banner Instytutu Biologii

Zakład Mikrobiologii i Parazytologii


english version
logo Zakładu mozaika zdjęć z Zakładu


Pracownicy i doktoranci:
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca - kierownik
prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski
dr Grzegorz Czerwonka - adiunkt
dr Łukasz Lechowicz - adiunkt
dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa - adiunkt
dr Paulina Żarnowiec - adiunkt
mgr Dawid Gmiter - asystent, doktorant
mgr Katarzyna Durlik-Popińska - asystent, doktorant
mgr Kristina Petrosyan - doktorant (szkoła doktorska)
mgr Agnieszka Maćkowska - pracownik inżynieryjno-techniczny

Tematyka badawcza:
Różnicowanie klonalne bakterii z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni i modelowania matematycznego. Analizy biofilmów bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie mimikry molekularnej w chorobach reumatycznych. Bakterie siedlisk ekstremalnych. Biologia i ekologia nicieni entomopatogennych. Rośliny pasożytnicze – taksonomia, fitogeografia, filogeneza, biologia, ekologia, fitochemia, mikrobiom. Zagadnienia geobotaniczne, różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej.


zdjęcie prof. W. Kacy prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
kierownik Zakładu Mikrobiologii

Numer pokoju: 338
Numer telefonu: 41 349 6308
e-mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartek, 12:00- 14:00

Zainteresowania naukowe: Immunochemia i aktywność biologiczna endotoksyn bakterii Gram-ujemnych; mimikra molekularna w chorobach przewlekłych.

Inne aktywności:
Członek Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (2016-2020).
Ekspert Narodowego Centrum Badań I Rozwoju (NCBiR) (2018- obecnie ).
Recenzent projektów dla Holenderskiej Organizacji Badań i Rozwoju.(2020).
Członek zespołu sterującego w projekcie EU COST CA 18103: Nowe, innowacyjne horyzonty badania glikanów – syntezy i nowe cele biologiczne (2019 – 2022).
Ekspert Zespołu ds. Oceny Programu „Doktorat wdrożeniowy”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017- obecnie).
Członek zespołu ds. Nagród Nauczycieli Akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wiceprzewodniczący Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2016-2020).


prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
profesor

Numer pokoju: 523
Numer telefonu: 41 349 6324
e-mail: stanislaw.klosowski@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartki, 10.00-11.30

Zainteresowania naukowe: Ekologia roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej.

Inne aktywności:
Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Oddział Kielecki) oraz Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego


dr Grzegorz Czerwonka
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 09:00-11:00

Zainteresowania naukowe: Znaczenie potencjału elektrokinetycznego oraz hydrofobowości powierzchni komórki w adhezji i tworzeniu biofilmu przez bakterie Gram-ujemne.

Inne aktywności:
Członek Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


dr Łukasz Lechowicz
adiunkt

Numer pokoju: D8
Numer telefonu: 41 349 6121
e-mail: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartek, 10:30-12:30

Zainteresowania naukowe: antybiotykooporność bakterii, spektroskopia IR, metody chemometryczne.

Inne aktywności:
Asystent ds. Systemów Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością


dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa
adiunkt

Numer pokoju: 331
Numer telefonu: 41 349 6353
e-mail: joanna.matuska-lyzwa@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 10:30-12:30

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia nicieni entomopatogenicznych

Inne aktywności:
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej


dr Paulina Żarnowiec
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 12:00-14:00

Zainteresowania naukowe: Metody spektroskopowe w badaniach biologicznych, mikrobiologia kliniczna, epidemiologia.


zdjęcie mgr. K. Durlik-Popińskiej mgr Katarzyna Durlik-Popińska
asystent, doktorant

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: katarzyna.durlik@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek, 11:00-13:00

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania badawcze dotyczą swoistej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharydy Proteus mirabilis i innych gatunków bakterii Gram-ujemnych wśród pacjentów chorób reumatycznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, RZS) oraz osób zdrowych.


mgr Dawid Gmiter
asystent, doktorant

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa, 10:00-12:00

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie molekularnych podstaw zjawiska dyskryminacji krewniaczej oraz terytorializmu Proteus mirabilis. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ustalenie zróżnicowania genetycznego i fenotypowego szczepów P. mirabilis oraz określenie jak koresponduje one ze stopniem ich spokrewniania. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą również interakcji P. mirabilis z innymi gatunkami bakteryjnymi. Do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w mojej pracy zaliczyć można: metody izolacji DNA i RNA, metoda PCR oraz jej odmiany (w tym real-time PCR), metody bioinformatyczne – obejmujące analizę porównawczą genomów.

Inne aktywności:
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów MIKROBY


mgr Kristina Petrosyan, MSc
doktorantka (szkoła doktorska)

Numer pokoju: D6
Numer telefonu: 41 349 6123
e-mail: civilissus@gmail.com
Konsultacje: środa, 11:30-14:30

Scientific interests: My current research interests are focused on investigation of seed-associated beneficial bacterial populations in parasitic plants . The main aim of my project is understanding host-microbiome interaction. Especially, relationship between beneficial bacterial isolates with plant growth-promoting effects and plant response to abiotic stress.


mgr Agnieszka Maćkowska
pracownik inżynieryjno-techniczny

Numer pokoju: 337
Numer telefonu: 41 349 6307
e-mail: agnieszka.mackowska@ujk.edu.plAktualności

zdjęcie mgr Kristine Petrosyan „Dzięki podpisaniu umowy z Hasselt University w Belgii mgr Kristine Petrosyan realizuje pierwszy podwójny doktorat w Kielcach” https://ujk.edu.pl/webujk/galitem.php?eid=1395. fot. Piotr Burdazdjęcie wręczenia nagrody dla pracowników zakładu Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2019 rok. Od lewej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), dr Łukasz Lechowicz, prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).zdjęcie wręczenia nagrody dla pracowników zakładu Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2018 rok. Od prawej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Łukasz Lechowicz, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).


Granty i projekty naukowe (od 2010 roku)

 • NCN Etiuda 2019. Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • NCN PRELUDIUM 2019. Kinetyka transkryptomu szczepów Proteus mirabilis w trakcie inicjacji wzrostu rozpezłego, ważnego czynnika wirulencji. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • miniGrant 2019. Szybkie metody identyfikacji biomolekuł bakteryjnych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • NCN PRELUDIUM 2018. Swoistość i reaktywność krzyżowa przeciwciał anty-LPS Proteus mirabilis wyizolowanych z surowic pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Kierownik projektu: mgr Katarzyna Durlik.
 • EU project COST CA18103. Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets (2019-2022). prof. Wiesław Kaca.
 • Działalność statutowa nr 612 094. Ocena zdolności do wzrostu i produkcji pigmentów przez szczepy Pseudomonas aeruginosa w obecności szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • NCN MINIATURA 2017. Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis. Kierownik projektu: dr Grzegorz Czerwonka.
 • NCN PRELUDIUM 2014/15/N/NZ6/025055. Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Joanna Gleńska-Olender.
 • Projekt nr 03/NAB_1/UJK/2017. Bionanofiltr jako układ do podczyszczania zużytych wód siarczkowych, w zakresie analiz chemicznych i fizycznych, wykonania badań mikrobiologicznych, optymalizacji warunków funkcjonowania biofilmów. Zespół realizujący: dr hab. Anna Rabajczyk, prof. Wiesław Kaca, dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ7/01187. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli. Kierownik projektu: dr Łukasz Lechowicz.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ6/04118. Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp. Kierownik projektu: dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN SONATA 2011/03/D/NZ6/03316. Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Kierownik projektu: dr Iwona Konieczna.
 • MNiSW nr. N N304 275540 2011-2013. Modyfikacja aktywności ureolitycznej i formowania biofilmów w środowisku przez szczepy Proteus mirabilis w obecności substancji sygnałowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • MNiSW nr. N N304 044639 2010-2013. Nowy molekularny marker identyfikacji bakterii środowiskowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • EU project COST BM1003. Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis. Członek zarządu sterującego ze strony polskiej: prof. Wiesław Kaca.

Artykuły naukowe (od 2015 roku)

 • Gonciarz w, Lechowicz Ł, Urbaniak M, Kaca W, Chmiela M (2020) Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Artificial Neural Networks Applied to Investigate Quantitative Changes of Selected Soluble Biomarkers, Correlated with H. pylori Infection in Children and Presumable Consequent Delayed Growth. Journal of Clinical Medicine. 9, 3852. DOI: 10.3390/jcm9123852
 • Kłosowski S, Pawlikowski P, Jabłońska E, Podgórska M (2020) Habitat conditions of the Salvinia natans phytocoenoses in the Vistula and Odra river valleys in Poland. Tuexenia 40:327-344.
 • Durlik K, Czerwonka G, Żarnowiec P, Kaca W. (2019) Characterization of Proteus mirabilis Lipopolysaccharide Samples by Infrared Spectroscopy and Serological Methods. In: Pearson M. (eds) Proteus mirabilis. Methods in Molecular Biology, vol 2021. Humana, New York, NY
 • Matuska-Łyżwa J, Żeber-Dzikowska I, Gworek B, Chmielewski J (2019) Nicienie jako wskaźnik zanieczyszczenia gleb ołowiem na terenach uprzemysłowionych. Przemysł chemiczny. 98(6): 980-985, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951
 • Marcinkowska M, Puchała A, Matuska-Łyżwa J, Żeber-Dzikowska I, Wójtowicz B, Gworek B, Chmielewski J (2019) Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4’-bifenolu. Przemysł chemiczny. 98(4):551-555, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951
 • Rogala P, Czerwonka G, Michalkiewicz S, Hodorowicz M, Barszcz B, Jablonska-Wawrzycka A. (2019) Synthesis, Structural Characterization and Antimicrobial Evaluation of Ruthenium Complexes with Heteroaromatic Carboxylic Acids. Chemistry & Biodiversity. DOI: 10.1002/cbdv.201900403.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Drewnowska JM, Swiecicka I, Kaca W. (2019) Draft genome sequences of Proteus mirabilis K1609 and K670: A model strains for territoriality examination. Current Microbiology. DOI: 10.1007/s00284-018-1598-6.
 • Czerwonka G, Gmiter D, Guzy A, Rogala P, Jablonska-Wawrzycka A, Borkowski A, Clapa T, Narozna D, Kowalczyk P, Syczewski M, Drabik M, Danczuk M, Kaca, W. (2019) A benzimidazole-based ruthenium(IV) complex inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by interacting with siderophores and the cell envelope, and inducing oxidative stress. Biofouling. DOI: 10.1080/08927014.2018.1564818.
 • Kamizela A, Gawdzik B, Urbaniak M, Lechowicz L, Bialonska A, Kutniewska SE, Gonciarz W, Chmiela M. (2019) New gamma-Halo-delta-lactones and delta-Hydroxy-gamma lactones with Strong Cytotoxic Activity. Molecules. DOI: 10.3390/molecules24101875.
 • Ura-Binczyk E, Banas J, Mazurkiewicz B, Solarski W, Lewandowska M, Roguska A, Andrzejczuk M, Balcer M, Kulik S, Zarnowiec P, Kaca W. (2019) On-site monitoring and laboratory characterization of corrosion processes in the geothermal water of Polish Lowland. Geothermics. DOI: 10.1016/j.geothermics.2018.10.002.
 • Kaca W, Nowak M, Czerwonka G. (2018) Comparison of genomes of Pseudomonas aeruginosa strains by using chaos game representation. Int J Biomed Data Min. DOI: 10.4172/2090-4924.1000132.
 • Borkowski A, Gutowski Ł, Syczewski M, Cłapa T, Czerwonka G. (2018) Adaptation of bacteria Escherichia coli in presence of quaternary ammonium ionic liquids. Ecotoxicol Environ Saf. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.08.048.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) Type Vb and Vi secretion systems as competition agents of Gram-negative bacteria. Postep. Mikrobiol. 4 (57), 360-373.
 • Kowalczyk P, Borkowski A, Czerwonka G, Clapa T, Ciesla J, Misiewicz A, Borowiec M, Szala M. (2018) The microbial toxicity of quaternary ammonium ionic liquids is dependent on the type of lipopolysaccharide. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.06.102.
 • Kaminski ZJ, Relich I, Konieczna I, Kaca W, Kolesinska B. (2018) Cross-Reactivity of polyclonal antibodies against Canavalia ensiformis (Jack Bean) urease and Helicobacter pylori urease subunit a fragments. Chem Biodivers. DOI: 10.1002/cbdv.201700444.
 • Kamizela A, Gawdzik B, Urbaniak M, Lechowicz Ł, Białońska A, Gonciarz W, Chmiela M. (2018) Synthesis, characterization, cytotoxicity, and antibacterial properties of trans-γ-Halo-δ-lactones. ChemistryOpen. DOI: 10.1002/open.201800110.
 • Konieczna I, Relich I, Durajski M, Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Fraczyk J, Kaminski ZJ. (2018) Novel tool in rheumatoid arthritis diagnosis - The usage of urease flap region peptidomimetics. J Pept Sci. DOI: 10.1002/psc.3084.
 • Gleńska-Olender J, Durlik K, Konieczna I, Kowalska P, Gawęda J, Kaca W. (2017) Detection of human antibodies binding with smooth and rough LPSs from Proteus mirabilis O3 strains S1959, R110, R45. Antonie Van Leeuwenhoek. DOI: 10.1007/s10482-017-0937-0.
 • Borkowski A, Kowalczyk P, Czerwonka G, Ciesla J, Clapa T, Misiewicz A, Szala M, Drabik M. (2017) Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes - Studies with Escherichia coli R1-R4-type lipopolysaccharides. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.074.
 • Czerwonka G, Konieczna I, Żarnowiec P, Zieliński A, Malinowska-Gniewosz A, Gałuszka A, Migaszewski Z, Kaca W. (2017) Characterization of microbial communities in acidified, sulfur containing soils. Pol J Microbiol. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7043.
 • Adamus-Białek W, Lechowicz Ł, Kubiak-Szeligowska AB, Wawszczak M, Kamińska E, Chrapek M. (2017) A new look at the drug-resistance investigation of uropathogenic E. coli strains. Mol Biol Rep. DOI: 10.1007/s11033-017-4099-y.
 • Czerwonka G, Guzy A, Kałuża K, Grosicka M, Dańczuk M, Lechowicz Ł, Gmiter D, Kowalczyk P, Kaca W. (2016) The role of Proteus mirabilis cell wall features in biofilm formation. Arch Microbiol. DOI: 10.1007/s00203-016-1249-x.
 • Arabski M, Barabanova A, Gałczyńska K, Węgierek-Ciuk A, Dzidowska K, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z, Lankoff A, Yermak I, Molinaro A, Kaca W. (2016) Modification biological activity of S and R forms of Proteus mirabilis and Burkholderia cepacia lipopolysaccharides by carrageenans. Carbohydr Polym. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.04.079.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Czerwonka G, Korzeniowska-Kowal A, Tobiasz A, Urbaniak M, Matuska-Lyzwa J, Kaca W. (2016) Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy. J Basic Microbiol. DOI: 10.1002/jobm.201500538.
 • Zarnowiec P, Mizera A, Chrapek M, Urbaniak M, Kaca W. (2016) Chemometric analysis of attenuated total reflectance infrared spectra of Proteus mirabilis strains with defined structures of LPS. Innate Immun. DOI: 10.1177/1753425916647470.
 • Jablonska-Wawrzycka A, Rogala P, Czerwonka G, Hodorowicz M, Stadnicka K. (2016) Zinc(II) complexes with heterocyclic ether, acid and amide. Crystal structure, spectral, thermal and antibacterial activity studies. J Mol Struct. DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.10.067.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Urbaniak M, Konieczna I. (2016) Use of Fourier-transform infrared spectroscopy in the diagnosis of rheumatoid arthritis: a pilot study. Mol Biol Rep. 43(12):1321-1326.
 • Gawdzik, B; Wzorek, A; Lechowicz, L; Urbaniak, M. (2016) Synthesis of New Arylmethylene Derivatives of Resorcinarene via the Catalyzed Mannich Reaction. Synlett. DOI: 10.1055/s-0035-1560702.
 • Cullen L, Weiser R, Olszak T, Maldonado RF, Moreira AS, Slachmuylders L, Brackman G, Paunova-Krasteva TS, Zarnowiec P, Czerwonka G, Reilly J, Drevinek P, Kaca W, Melter O, De Soyza A, Perry A, Winstanley C, Stoitsova SR, Lavigne R, Mahenthiralingam E, Sá-Correia I, Coenye T, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Valvano MA, McClean S. (2015) Phenotypic characterization of an international Pseudomonas aeruginosa reference panel: strains of cystic fibrosis (CF) origin show less in vivo virulence than non-CF strains. Microbiology. DOI: 10.1099/mic.0.000155.
 • Olszak T, Zarnowiec P, Kaca W, Danis-Wlodarczyk K, Augustyniak D, Drevinek P, de Soyza A, McClean S, Drulis-Kawa Z. (2015) In vitro and in vivo antibacterial activity of environmental bacteriophages against Pseudomonas aeruginosa strains from cystic fibrosis patients. Appl Microbiol Biotechnol. DOI: 10.1007/s00253-015-6492-6.
 • Gleńska-Olender J, Sęk S, Dworecki K, Kaca W. (2015) A total internal reflection ellipsometry and atomic force microscopy study of interactions between Proteus mirabilis lipopolysaccharides and antibodies. Eur Biophys J. DOI: 10.1007/s00249-015-1022-0.
 • Urbaniak M, Gawdzik B, Wzorek A, Kaca W, Lechowicz Ł. (2015) Synthesis and complexing properties of diglycol resorcinarene podands. J Incl Phenom Macrocycl Chem. 81(3-4):357-365.
 • Matuska-Lyzwa J, Kaca W, Zarnowiec P. (2015) Biological activity of wild isolates of entomopathogenic nematodes to horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). Pol J Environ Stud. 24 (3), 1181-1184.
 • Adamus-Białek W, Kubiak A, Czerwonka G. (2015) Analysis of uropathogenic Escherichia coli biofilm formation under different growth conditions. Acta Biochim Pol. 62(4):765-71. DOI: 10.18388/abp.2015_1127.
 • Zarnowiec P, Lechowicz Ł, Czerwonka G, Kaca W. (2015) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) as a tool for the identification and differentiation of pathogenic bacteria. Curr Med Chem. 22(14):1710-8.
 • Arabski M, Konieczna I, Tusińska E, Wąsik S, Relich I, Zając K, Kamiński ZJ, Kaca W. (2015) The use of lysozyme modified with fluorescein for the detection of Gram-positive bacteria. Microbiol Res. DOI: 10.1016/j.micres.2014.05.004.

Monografie i rozdziały w monografiach (od 2020 roku)

 • Stawiarz M., Gmiter D., Kaca W., „Wstępna charakterystyka konkurencji międzygatunkowej szczepów Proteus mirabilis i Pseudomonas aeruginosa" - Czynniki środowiskowe a zdrowie - wymiar edukacyjny, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, s. 249-260, ISBN 978-83-60312-63-6
 • Gmiter D., Stawiarz M., Kaca W., „Wpływ plazmidów z grupy niezgodności ColE1 na kinetykę wzrostu i wzrost rozpełzły szczepów Proteus mirabilis" - Czynniki środowiskowe a zdrowie - wymiar edukacyjny, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, s. 283-292, ISBN 978-83-60312-63-6

Referaty konferencyjne indeksowane w WoS (od 2017 roku)

 • Gonciarz W, Lechowicz L, Konieczna I, Urbaniak M, Kaca W, Chmiela M. (2018) Analysis of serum samples by the infrared spectroscopy (IR) for selection of spectroscopic motives specific to H. pylori infection. Conference: EHMSG 31st International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 14-15.08.2018, Kaunas, Lithuania. Published: Helicobacter. 23 (1) SI, P01.08.
 • Konieczna I, Lechowicz L, Chrzanowska M, Chyb M, Cholewa S, Grzegorczyk D, Ciura J, Gaweda J. (2018) Drug resistance in bacteria isolated from urine of rheumatoid arthritispatients and induction of resistance by chloroquine. Konferencja/Conference: Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), 13-16.06.2018, Amsterdam, Netherlands. Published: Annals of the rheumatic diseases. DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.5607

Komunikaty konferencyjne (od 2017 roku)

 • Durlik K, Domaszko A, Kaca W. (2019) The presence of antibodies against Epstein Barr virus in rheumatoid arthritis patients’ sera; DIAGMOL 2019, 23.11.2019, Warszawa, Poland
 • Durlik K, Żarnowiec P, Piwowarczyk R, Kaca W. (2019) Identification and differentiation of endophytic bacteria from seeds of parasitic Phelipanche ramosa (Orobanchaceae), 8th International Weigl Conference, 26-28.06.2019, Łódź, Poland
 • Durlik K, Żarnowiec P, Lechowicz Ł, Kaca W. (2019) Application of Fourier Transform-Infrared Spectroscopy as a Tool for RA Detection. 8th International Weigl Conference. 26-28.06.2019, Łódź, Poland
 • Petosyan K, Ślusarczyk J. (2019) Plastic products and their impact on the environment and human health. XXVIII Konferencja Studenckich Kół naukowych “Człowiek i jego środowisko”, 11-12.04.2019, Kielce, Poland
 • Trojak M, Ślusarczyk J, Skowron E, Petrosyan K, Kocurek M, Pałyga J. Wpływ zróżnicowanego spektrum świetlnego na morfologię i anatomię liści pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.); Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress. 58th Congress of the Polish Botanical Society ”Botany without borders”. Ludwik Frey, 2019, Kraków, p.259 [In Polish]
 • Kaca W. (2019) Conference: DIAGMOL 2019, 23.11.2019, Warsaw, Poland
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09.2018, Dublin, Ireland.
 • Stawiarz M, Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) The genetic diversity among Dienes incompatible Proteus mirabilis strains. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Szypnicka G, Gmiter D, Kaca W. (2018) Proteus mirabilis swarming motility in presence of various Gram-negative and Gram-positive bacteria. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Durlik K, Kaca W. (2017) Rola niecukrowych składników lipopolisacharydów Proteus mirabilis w reakcjach serologicznych z przeciwciałami ludzkimi. Conference: I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 08.06.2017, Kielce, Poland.

Prezentacje ustne (od 2017 roku)

 • Durlik K, Żarnowiec P, Kaca W. (2019) Znaczenie amidu kwasu galakturonowego i lizyny w wiązaniu lipopolisacharydów Proteus mirabilis przez przeciwciała surowic chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 11-12.06.2019, Kielce, Poland
 • Gmiter D, Czerwonka G, Durlik K, Żarnowiec P, KacaW. Complete genome sequence of Proteus mirabilis S1959 serogroup O3, Młodzi naukowcy, 22.11.2019, Lublin, Poland
 • Petrosyan K, Piwowarczyk R, Kaca W. (2019) Characteristics of endophyte microbiome of family Orobanchaceae” 3 Forum Doktorantów, 10-11.06.2019, Kielce, Poland
 • Kaca W, Durlik K, Żarnowiec P. (2019) Correlations of Inflammatory Potential of Gram-Negative Bacterial Endotoxins (lipopolysaccharides, LPSs) of Human Microbiome with Bowel Inflammatory and Cancer Diseases. Conference: Innogly 1st Simposium. 23-25.2019, Santiago de Compostela, Spain.
 • Gmiter D, Szypnicka G, Sobczyk P, Kaca W. (2018) Charakterystyka wzrostu rozpełzłego szczepu Proteus mirabilis K39 w obecności bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Conference: Konferencja Młodzi Naukowcy, 23.11.2018, Lublin, Poland.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Drewnowska J, Swiecicka I, Gniadkowski M, Kaca W. (2018) Opracowanie modelu do badania dyskryminacji krewniaczej u Proteus mirabilis. Conference: 2 Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 12-14.06.2018, Kielce, Poland.
 • Durlik K, Żarnowiec P, Domaszko A, Kaca W. (2018) Wpływ choliny w podłożu na zmianę widma IR Proteus mirabilis O18. Conference: Młodzi naukowcy, 23.11.2018.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09. 2018, Dublin, Ireland.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Badanie obecności przeciwciał przeciwko lipopolisacharydom Proteus sp. zawierającym niecukrowe składniki w części polisacharydowej w surowicach pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Conference: II Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 12-14.06.2018, Kielce; Poland.

Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach (od 2020 roku):

 • Kaca W. (2020) Conference: Glycosylation in cancer and tumour Immunology. Porto, Portugalia, 8-9.10.2020
 • Kaca W., Żarnowiec P. (2020) Training: - Innogly virtual training in glycoanalysis and glycoinformatics. Getebirg, Sweden, 3.11.2020

Wykład na zaproszenie (od 2017 roku)

 • University of Michigan, prof. W. Kaca, Characterization of Proteus mirabilis strains by phenotypic and genetic methods, 25.09.2019.
 • University of Mainz, prof. W. Kaca, Lectures and seminars (Erasmus+), 23.11-1.12.2018.

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl