baner

Zakład Mikrobiologii i Parazytologii


english version
zm zm


Pracownicy i doktoranci:
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca - kierownik
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
dr Grzegorz Czerwonka - adiunkt
dr Łukasz Lechowicz - adiunkt
dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa - adiunkt
dr Karolina Ruraż - adiunkt
dr Paulina Żarnowiec - adiunkt
mgr Dawid Gmiter - asystent, doktorant
mgr Katarzyna Durlik - asystent, doktorant
mgr Michalina Panek-Wójcicka – doktorant
mgr Kristina Petrosyan - doktorant (szkoła doktorska)
mgr Agnieszka Maćkowska - pracownik inżynieryjno-techniczny

Tematyka badawcza:
Różnicowanie klonalne bakterii z wykorzystaniem spektrofotometrii w podczerwieni i modelowania matematycznego. Analizy biofilmów bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie mimikry molekularnej w chorobach reumatycznych. Bakterie siedlisk ekstremalnych. Biologia i ekologia nicieni entomopatogennych. Rośliny pasożytnicze – taksonomia, fitogeografia, filogeneza, biologia, ekologia, fitochemia, mikrobiom. Zagadnienia geobotaniczne, różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej.


prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
kierownik Zakładu Mikrobiologii

Numer pokoju: 338
Numer telefonu: 41 349 6308
e-mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartek, 12:00- 14:00

Zainteresowania naukowe: Immunochemia i aktywność biologiczna endotoksyn bakterii Gram-ujemnych; mimikra molekularna w chorobach przewlekłych.

Inne aktywności:
Członek Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (2016-2020).
Ekspert Narodowego Centrum Badań I Rozwoju (NCBiR) (2018- obecnie ).
Recenzent projektów dla Holenderskiej Organizacji Badań i Rozwoju.(2020).
Członek zespołu sterującego w projekcie EU COST CA 18103: Nowe, innowacyjne horyzonty badania glikanów – syntezy i nowe cele biologiczne (2019 – 2022).
Ekspert Zespołu ds. Oceny Programu „Doktorat wdrożeniowy”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017- obecnie).
Członek zespołu ds. Nagród Nauczycieli Akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wiceprzewodniczący Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2016-2020).


RP prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
Numer pokoju: 219
Numer telefonu: 41 349 6341
e-mail: renata.piwowarczyk@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa, 11:00-13:00

https://www.researchgate.net/profile/Renata_Piwowarczyk
https://publons.com/researcher/3341812/renata-piwowarczyk
https://orcid.org/0000-0003-0507-7835

Zainteresowania naukowe: taksonomia, fitogeografia, filogeneza i wybrane zagadnienia biologii, ekologii oraz fitochemii roślin pasożytniczych, szczególnie holopasożytniczych Orobanchaceae. Kaukaz – hotspot światowej różnorodności. Zagadnienia geobotaniczne, różnorodność biologiczna i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej.

Inne aktywności:
Wiceprzewodnicząca Sekcji Taksonomii Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Kurator Herbarium (KTC) Instytutu Biologii UJK
Member of the European Dry Grassland Group (EDGG)
Współautor bazy internetowej poświęconej roślinom pasożytniczym z rodziny Orobanchaceae „Index of Orobanchaceae”

Sánchez Pedraja Ó., Moreno Moral G., Carlón L., Piwowarczyk R., Laínz M. & Schneeweiss G.M. 2016 [continuously updated]. Index of Orobanchaceae. Liérganes, Cantabria, Spain. ISSN: 2386-9666. http://www.farmalierganes.com/Otrospdf/publica/Orobanchaceae%20Index.htm

Explorer National Geographic https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/renata-piwowarczyk

Wybrane wyprawy naukowe: Francja (2008), Włochy (2011), Słowacja (2011, 2012, 2013), Republika Czeska (2012), Austria (2012), Portugalia (2012), Hiszpania (2009, 2012), Grecja (2010, 2013), Albany (2013), Czarnogóra (2015), Ukraina (2007, 2019), Kaukaz (Armenia: 2015, 2016, 2017; Gruzja: 2014, 2015, 2018, 2019).


dr Grzegorz Czerwonka
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 09:00-11:00

Zainteresowania naukowe: Znaczenie potencjału elektrokinetycznego oraz hydrofobowości powierzchni komórki w adhezji i tworzeniu biofilmu przez bakterie Gram-ujemne.

Inne aktywności:
Członek Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


dr Łukasz Lechowicz
adiunkt

Numer pokoju: D8
Numer telefonu: 41 349 6121
e-mail: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartek, 10:30-12:30

Zainteresowania naukowe: antybiotykooporność bakterii, spektroskopia IR, metody chemometryczne.

Inne aktywności:
Asystent ds. Systemów Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością


dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa
adiunkt

Numer pokoju: 331
Numer telefonu: 41 349 6353
e-mail: joanna.matuska-lyzwa@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 10:30-12:30

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia nicieni entomopatogenicznych

Inne aktywności:
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej


dr Karolina Ruraż
adiunkt

Numer pokoju: 228
Numer telefonu: 41 349 6345
e-mail: karolina.ruraz@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa, 10:00-12:00

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Ruraz

Zainteresowania naukowe: karpologia holopasożytniczych Orobanchaceae, ultrastruktura i zróżnicowanie gynoecium holopasożytniczych Orobanchaceae, interakcje między pasożytniczymi gatunkami roślin a ich żywicielami, bank nasion i jego znaczenie w ochronie gatunków rzadkich i zagrożonych, procesy antropogenicznych przemian flory i roślinności, zmiany w strukturze flory siedlisk półnaturalnych (szczególnie muraw kserotermicznych), wybrane zagadnienia biologii i ekologii roślin pasożytniczych, kserotermicznych, inwazyjnych i leczniczych, zagadnienia geobotaniczne, różnorodność i ochrona przyrody Wyżyny Małopolskiej, dokumentacja botaniczna-herbarium.

Inne aktywności:
Członek Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od 2019 Członek Zarządu Oddziału Kieleckiego - Sekretarz
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Botaników


dr Paulina Żarnowiec
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 12:00-14:00

Zainteresowania naukowe: Metody spektroskopowe w badaniach biologicznych, mikrobiologia kliniczna, epidemiologia.


RP mgr Katarzyna Durlik
asystent, doktorant

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: katarzyna.durlik@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek, 11:00-13:00

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania badawcze dotyczą swoistej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharydy Proteus mirabilis i innych gatunków bakterii Gram-ujemnych wśród pacjentów chorób reumatycznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, RZS) oraz osób zdrowych.


mgr Dawid Gmiter
asystent, doktorant

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa, 10:00-12:00

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie molekularnych podstaw zjawiska dyskryminacji krewniaczej oraz terytorializmu Proteus mirabilis. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ustalenie zróżnicowania genetycznego i fenotypowego szczepów P. mirabilis oraz określenie jak koresponduje one ze stopniem ich spokrewniania. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą również interakcji P. mirabilis z innymi gatunkami bakteryjnymi. Do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w mojej pracy zaliczyć można: metody izolacji DNA i RNA, metoda PCR oraz jej odmiany (w tym real-time PCR), metody bioinformatyczne – obejmujące analizę porównawczą genomów.

Inne aktywności:
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów MIKROBY


RP mgr Michalina Panek-Wójcicka
doktorantka

Numer pokoju: 228
Numer telefonu (Phone number): 41 349 6345
e-mail: michalinapanek@wp.pl
Konsultacje: poniedziałek, 11:00- 12:00

https://www.researchgate.net/profile/Michalina_Panek

Zainteresowania naukowe: geobotanika, współczesne przeobrażenia flory, rozmieszczenie roślin naczyniowych na obszarach zurbanizowanych, wpływ miejskiej wyspy ciepła na strukturę przestrzenną flory, flora synantropijna, rośliny inwazyjne, flora dolin rzecznych, flora kserotermiczna, rośliny pasożytnicze, ochrona przyrody, dokumentacja botaniczna-herbarium.


mgr Kristina Petrosyan, MSc
doktorantka (szkoła doktorska)

Numer pokoju: D6
Numer telefonu: 41 349 6123
e-mail: civilissus@gmail.com
Konsultacje: środa, 11:30-14:30

Scientific interests: My current research interests are focused on investigation of seed-associated beneficial bacterial populations in parasitic plants . The main aim of my project is understanding host-microbiome interaction. Especially, relationship between beneficial bacterial isolates with plant growth-promoting effects and plant response to abiotic stress.


mgr Agnieszka Maćkowska
pracownik inżynieryjno-techniczny

Numer pokoju: 337
Numer telefonu: 41 349 6307
e-mail: agnieszka.mackowska@ujk.edu.plAktualności

zm Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2019 rok. Od lewej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), dr Łukasz Lechowicz, prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).zm Wręczenie nagrody indywidualnej III stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2019 rok dla dr hab. Renaty Piwowarczyk, prof. UJK za osiągnięcia naukowe.
zm Wręczenie nagrody I stopnia rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za 2018 rok. Od prawej: prof. Jacek Semiak (Rektor Uniwersytetu), prof. Wiesław Kaca, dr Grzegorz Czerwonka, mgr Dawid Gmiter, dr Łukasz Lechowicz, dr Paulina Żarnowiec, w tle: dr hab. Michał Arabski (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).


Granty i projekty naukowe (od 2010 roku)

 • NCN PRELUDIUM 2019. Kinetyka transkryptomu szczepów Proteus mirabilis w trakcie inicjacji wzrostu rozpezłego, ważnego czynnika wirulencji. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • miniGrant 2019. Szybkie metody identyfikacji biomolekuł bakteryjnych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • miniGrant UJK (nr 666065) 2019. Mikromorfologia nasion Orobancheae Kaukazu. Kierownik projektu: dr Karolina Ruraż.
 • NCN PRELUDIUM 2018. Swoistość i reaktywność krzyżowa przeciwciał anty-LPS Proteus mirabilis wyizolowanych z surowic pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Kierownik projektu: mgr Katarzyna Durlik.
 • EU project COST CA18103. Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets (2019-2022). prof. Wiesław Kaca.
 • National Geographic Grant, (Global Exploration Fund, Northern Europe Grant), nr. GEFNE192-16 (2017). Fascinating parasitic plants - Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia) - phytogeography, taxonomy, host range, and evolution. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.
 • Badania Statutowe UJK, nr. 612525 (2018-2019). Weryfikacja taksonomiczna, fitogeografia oraz zakres żywicieli holopasożytniczych Orobanchaceae w Azji Zachodniej. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.
 • Działalność statutowa nr 612 094. Ocena zdolności do wzrostu i produkcji pigmentów przez szczepy Pseudomonas aeruginosa w obecności szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • NCN MINIATURA 2017. Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis. Kierownik projektu: dr Grzegorz Czerwonka.
 • Badania Statutowe UJK, nr. 612419 (2014-2017). Morfologia nasion gatunków Orobanche (Orobanchaceae) ze środkowej Europy oraz ich znaczenie w systematyce. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.
 • NCN PRELUDIUM 2014/15/N/NZ6/025055. Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Joanna Gleńska-Olender.
 • Projekt nr 03/NAB_1/UJK/2017. Bionanofiltr jako układ do podczyszczania zużytych wód siarczkowych, w zakresie analiz chemicznych i fizycznych, wykonania badań mikrobiologicznych, optymalizacji warunków funkcjonowania biofilmów. Zespół realizujący: dr hab. Anna Rabajczyk, prof. Wiesław Kaca, dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ7/01187. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli. Kierownik projektu: dr Łukasz Lechowicz.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ6/04118. Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp. Kierownik projektu: dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN SONATA 2011/03/D/NZ6/03316. Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Kierownik projektu: dr Iwona Konieczna.
 • MNiSW nr. N N304 275540 2011-2013. Modyfikacja aktywności ureolitycznej i formowania biofilmów w środowisku przez szczepy Proteus mirabilis w obecności substancji sygnałowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • Grant KBN/NCN, nr. NN303551939 (2010-2013). Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk.
 • MNiSW nr. N N304 044639 2010-2013. Nowy molekularny marker identyfikacji bakterii środowiskowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • EU project COST BM1003. Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis. Członek zarządu sterującego ze strony polskiej: prof. Wiesław Kaca.

Artykuły naukowe (od 2015 roku)

 • Durlik K, Czerwonka G, Żarnowiec P, Kaca W. (2019) Characterization of Proteus mirabilis Lipopolysaccharide Samples by Infrared Spectroscopy and Serological Methods. In: Pearson M. (eds) Proteus mirabilis. Methods in Molecular Biology, vol 2021. Humana, New York, NY
 • Piwowarczyk R, Ochmian I, Lachowicz S, Kapusta I, Sotek Z, Błaszak M. (2020). Phytochemical parasite-host relations and interactions: A Cistanche armena case study. Science of The Total Environment, 716, 137071. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137071
 • Jedrejek D, Pawelec S, Piwowarczyk R, Pecio Ł, Stochmal A. (2020) Identification and occurrence of phenylethanoid and iridoid glycosides in six Polish broomrapes (Orobanche spp. and Phelipanche spp., Orobanchaceae). Phytochemistry 170: 112189. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112189
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Krasylenko Y, Kasińska J, Sánchez-Pedraja Ó. (2020). Seed micromorphology of representatives of holoparasitic Orobanchaceae genera from the Caucasus region and its taxonomic significance. Phytotaxa 432 (3): 223–251. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.432.3.1
 • Piwowarczyk R, Gmiter D, Durlik K, Ruraż K, Kaca W. (2020). First Report of Orobanche laxissima Parasitizing Pallis’ Ash (Fraxinus pallisiae) in Georgia. Plant Dis. https://doi.org/10.1094/PDIS-10-19-2113-PDN
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł, Panek-Wójcicka M, Ruraż K. (2020) First report of Melanagromyza cuscutae (Diptera: Agromyzidae) from Poland. Floa. Entomol. 103(1).
 • Matuska-Łyżwa J, Żeber-Dzikowska I, Gworek B, Chmielewski J (2019) Nicienie jako wskaźnik zanieczyszczenia gleb ołowiem na terenach uprzemysłowionych. Przemysł chemiczny. 98(6): 980-985, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951
 • Marcinkowska M, Puchała A, Matuska-Łyżwa J, Żeber-Dzikowska I, Wójtowicz B, Gworek B, Chmielewski J (2019) Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4’-bifenolu. Przemysł chemiczny. 98(4):551-555, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951
 • Rogala P, Czerwonka G, Michalkiewicz S, Hodorowicz M, Barszcz B, Jablonska-Wawrzycka A. (2019) Synthesis, Structural Characterization and Antimicrobial Evaluation of Ruthenium Complexes with Heteroaromatic Carboxylic Acids. Chemistry & Biodiversity. DOI: 10.1002/cbdv.201900403.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Drewnowska JM, Swiecicka I, Kaca W. (2019) Draft genome sequences of Proteus mirabilis K1609 and K670: A model strains for territoriality examination. Current Microbiology. DOI: 10.1007/s00284-018-1598-6.
 • Czerwonka G, Gmiter D, Guzy A, Rogala P, Jablonska-Wawrzycka A, Borkowski A, Clapa T, Narozna D, Kowalczyk P, Syczewski M, Drabik M, Danczuk M, Kaca, W. (2019) A benzimidazole-based ruthenium(IV) complex inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by interacting with siderophores and the cell envelope, and inducing oxidative stress. Biofouling. DOI: 10.1080/08927014.2018.1564818.
 • Kamizela A, Gawdzik B, Urbaniak M, Lechowicz L, Bialonska A, Kutniewska SE, Gonciarz W, Chmiela M. (2019) New gamma-Halo-delta-lactones and delta-Hydroxy-gamma lactones with Strong Cytotoxic Activity. Molecules. DOI: 10.3390/molecules24101875.
 • Ura-Binczyk E, Banas J, Mazurkiewicz B, Solarski W, Lewandowska M, Roguska A, Andrzejczuk M, Balcer M, Kulik S, Zarnowiec P, Kaca W. (2019) On-site monitoring and laboratory characterization of corrosion processes in the geothermal water of Polish Lowland. Geothermics. DOI: 10.1016/j.geothermics.2018.10.002.
 • Zazvorka J, Sanchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Carlon L, Domina G, Lainz M, Piwowarczyk R. (2019) Orobanche centaurina Bertol. the correct name for O. kochii F. W. Schultz (Orobanchaceae). Fl. Montiberica 75: 52-56.
 • Krasylenko Y, Piwowarczyk R. (2019) First report of eastern dodder (Cuscuta monogyna) parasitizing common fig (Ficus carica) at the Crimean Peninsula. Plant Dis. 103(7): 1795. DOI: 10.1094/PDIS-11-18-2079-PDN.
 • Nobis M, Klichowska E, Terlević A, Wróbel A, Erst A, Hrivnák R, Ebel AL,Tikhomirov VN, Byalt VV, Gudkova PD, Király G, Kipriyanova LM, Olonova M, Piwowarczyk R, Pliszko A, et al. (2019) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 8. Bot. Lett. 166(2): 163-188.
 • Piwowarczyk R, Sanchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Fayvush G, Zakaryan, N, Kartashyan N, Aleksanyan A. (2019) Holoparasitic Orobanchaceae (Cistanche, Diphelypaea, Orobanche, Phelipanche) in Armenia: distribution, habitats, host range and taxonomic problems. Phytotaxa. 386(1), 001–106. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.386.1.1.
 • Piwowarczyk R, Guzikowski S, Góralski G, Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Joachimiak A.J. (2018) The first report of dodder (Cuscuta epithymum) parasitizing hemiparasitic species of Santalaceae (Thesium) and Orobanchaceae (Euphrasia, Melampyrum, Odontites, Orthantha, Rhinanthus) in Poland. Plant Dis. 102(2): 456.
 • Moreno Moral G, Sanchez Pedraja Ó, Piwowarczyk R. (2018) Contributions to the knowledge of Cistanche (Orobanchaceae) in the Western Palearctic. Phyton-Ann. Rei Bot A. 57(1-2):19-36.
 • Piwowarczyk R, Sánchez-Pedraja Ó, Moreno-Moral G, Zakaryan N, Kartashyan N. (2018) Phelipanche zangezuri (Orobanchaceae), a new species from the Caucasus, Armenia. Ann. Bot. Fenn. 55: 17-23.
 • Piwowarczyk R, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Sánchez Pedraja Ó, Mizia P, Cygan M, Joachimiak A.J. (2018) Phylogenetic relationships within Orobanche and Phelipanche (Orobanchaceae) from Central Europe, focused on problematic aggregates, taxonomy, and host ranges. Acta Biol. Cracov. Bot. 60(1): 45-64.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D. (2018) Orobanche javakhetica (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus (Armenia). Phytotaxa 360(2): 135-144.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Góralski G, Kwolek D, Denysenko-Bennett M, Pawełek B. (2018) Orobanche arpica (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus, and contributional notes on O. ser. Krylowianae. Phytotaxa 361(1): 65-76.
 • Nobis M, Domina G, Meço M, Mullaj A, Bazan G, Ebel AL, Király G, Erst A, Nowak A, Sukhorukov AP, Pospelova EB, Pospelov IN, Vasjukov VM, Piwowarczyk R, Seregin AP, Király A, Kushunina M, Liu B, Molnár AV, Olonova M, Óvári M, Paszko B, You-Sheng C, Verkhozina AV, Yu Zykova E, Klichowska K, Nobis A, Wróbel A, Aydýn ZU, Dönmez AA, Garakhani P, Koopman J, Korolyuk A, Oklejewicz K, Qasimova T, Wang W, Więcław H, Wolanin M, Xiang K. (2018) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 7. Bot. Lett. 164(1): 200-222.
 • Turnau K, Jędrzejczyk R, Domka A, Anielska T, Piwowarczyk R. (2018) Expansion of a holoparasitic plant, Orobanche lutea (Orobanchaceae), in post-industrial areas - a possible Zn effect. Sci. Total Environ. 639: 714-724.
 • Piwowarczyk R, Guzikowski S, Depa Ł, Kaszyca N. (2018) First report of Smynthurodes betae (Hemiptera: Aphididae) on Phelipanche ramosa (Orobanchaceae). Fla. Entomol.101(2): 339-341.
 • Piwowarczyk R, Góralski G, Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Joachimiak AJ, Fayvush G. (2018) The first report of eastern dodder (Cuscuta monogyna) parasitizing licorice (Glycyrrhiza glabra) in Armenia. Plant Dis. 102(12): 2664.
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł. (2018) First report of Eumerus mucidus (Diptera: Syrphidae) on Cistanche armena (Orobanchaceae) and from Armenia. Fla. Entomol.101(3): 519-521.
 • Piwowarczyk R, Mielczarek Ł, Guzikowski S. (2018) First report of Phytomyza orobanchia (Diptera: Agromyzidae) from Poland and Chymomyza amoena (Diptera: Drosophilidae) on Phelipanche ramosa (Orobanchaceae). Fla. Entomol. 101(3): 540-542.
 • Guzikowski S, Piwowarczyk R. (2018) Preferencje żywicielskie Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) w Niecce Nidziańskiej (Polska południowa) (Host preferences of the Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) in the Nida Basin (southern Poland). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1): 13-20. [In Polish]
 • Kaca W, Nowak M, Czerwonka G. (2018) Comparison of genomes of Pseudomonas aeruginosa strains by using chaos game representation. Int J Biomed Data Min. DOI: 10.4172/2090-4924.1000132.
 • Borkowski A, Gutowski Ł, Syczewski M, Cłapa T, Czerwonka G. (2018) Adaptation of bacteria Escherichia coli in presence of quaternary ammonium ionic liquids. Ecotoxicol Environ Saf. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.08.048.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) Type Vb and Vi secretion systems as competition agents of Gram-negative bacteria. Postep. Mikrobiol. 4 (57), 360-373.
 • Kowalczyk P, Borkowski A, Czerwonka G, Clapa T, Ciesla J, Misiewicz A, Borowiec M, Szala M. (2018) The microbial toxicity of quaternary ammonium ionic liquids is dependent on the type of lipopolysaccharide. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2018.06.102.
 • Kaminski ZJ, Relich I, Konieczna I, Kaca W, Kolesinska B. (2018) Cross-Reactivity of polyclonal antibodies against Canavalia ensiformis (Jack Bean) urease and Helicobacter pylori urease subunit a fragments. Chem Biodivers. DOI: 10.1002/cbdv.201700444.
 • Kamizela A, Gawdzik B, Urbaniak M, Lechowicz Ł, Białońska A, Gonciarz W, Chmiela M. (2018) Synthesis, characterization, cytotoxicity, and antibacterial properties of trans-γ-Halo-δ-lactones. ChemistryOpen. DOI: 10.1002/open.201800110.
 • Konieczna I, Relich I, Durajski M, Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Fraczyk J, Kaminski ZJ. (2018) Novel tool in rheumatoid arthritis diagnosis - The usage of urease flap region peptidomimetics. J Pept Sci. DOI: 10.1002/psc.3084.
 • Gleńska-Olender J, Durlik K, Konieczna I, Kowalska P, Gawęda J, Kaca W. (2017) Detection of human antibodies binding with smooth and rough LPSs from Proteus mirabilis O3 strains S1959, R110, R45. Antonie Van Leeuwenhoek. DOI: 10.1007/s10482-017-0937-0.
 • Borkowski A, Kowalczyk P, Czerwonka G, Ciesla J, Clapa T, Misiewicz A, Szala M, Drabik M. (2017) Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes - Studies with Escherichia coli R1-R4-type lipopolysaccharides. J Mol Liq. DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.074.
 • Czerwonka G, Konieczna I, Żarnowiec P, Zieliński A, Malinowska-Gniewosz A, Gałuszka A, Migaszewski Z, Kaca W. (2017) Characterization of microbial communities in acidified, sulfur containing soils. Pol J Microbiol. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7043.
 • Adamus-Białek W, Lechowicz Ł, Kubiak-Szeligowska AB, Wawszczak M, Kamińska E, Chrapek M. (2017) A new look at the drug-resistance investigation of uropathogenic E. coli strains. Mol Biol Rep. DOI: 10.1007/s11033-017-4099-y.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G. (2017) Phelipanche sevanensis (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus, and nomenclatural notes on similar species. Phytotaxa 292(3): 231-242.
 • Piwowarczyk R, Kwolek D, Góralski G, Denysenko M, Joachimiak AJ, Aleksanyan A. (2017) First report of the holoparasitic flowering plant Cistanche armena on Caspian manna (Alhagi maurorum) in Armenia. Plant Dis. 101(3): 512.
 • Piwowarczyk R, Kasińska J. (2017) Petal epidermal micromorphology in holoparasitic Orobanchaceae and its significance for systematics and pollination ecology. Aust. Syst. Bot. 30: 48 63.
 • Kwolek D, Denysenko M, Góralski G, Cygan M, Mizia P, Piwowarczyk R, Szklarczyk M, Joachimiak A.J. (2017) The first evidence of a host-to-parasite mitochondrial gene transfer in Orobanchaceae. Acta Biol. Cracov. Bot. 59(1): 13 22.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Nanagulyan S, Zakaryan N, Kartashyan N. (2017) Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia. Ann. Bot. Fenn. 54: 117 123.
 • Piwowarczyk R, Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Kosachev P, Joachimiak A.J. (2017) Orobanche mlokosiewiczii (Orobanchaceae): a new species from the Greater Caucasus, and nomenclatural notes on similar species. Phytotaxa 319(2): 123 135.
 • Nobis M, Erst A, Nowak A, Shaulo D, Olonova M, Kotukhov Y, Doğru-Koca A, Dönmez AA, Király G, Ebel AL, Kushunina M, Piwowarczyk R, Sukhorukov AP, Nobis A, Verloove F, Zalewska-Gałosz J, Zare G, Burri J-F, Caković D, Jędrzejczak E, Jogan N, Klichowska E, Pliszko A, Popovich AV, Stešević D, Šilc U, Tupitsyna N, Vasjukov VM, Wang W, Werner P, Wolanin MN, Wolanin MM, Xiang K-L. (2017) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6. Bot. Lett.164(1): 23-45.
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z Sandomierza. Cz. II (New localities of rare vascular plant species from Sandomierz. Part II). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 526-531. [In Polish]
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Nowe stanowisko Poa bulbosa (Poaceae) z Wyżyny Sandomierskiej (A new locality of Poa bulbosa (Poaceae) on the Sandomierz Upland). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 194-198. [In Polish]
 • Panek M, Piwowarczyk R. (2017) Spontaniczne rozprzestrzenianie się Duchesnea indica (Rosaceae) na terenie Sandomierza (Spontaneous spread of Duchesnea indica (Rosaceae) in Sandomierz). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(1): 167-173. [In Polish]
 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2017) Rzadkie gatunki ciepłolubnych roślin naczyniowych Wyżyny Sandomierskiej. Cz. III (Rare thermophilic species of vascular plants from the Sandomierz Upland. Part II.). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 531-535. [In Polish]
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Panek M. (2017) Antropogeniczne stanowisko Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) oraz Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae na Wyżynie Małopolskiej (Anthropogenic locality of Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) and Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae in the Wyżyna Małopolska Upland). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 503-506. [In Polish]
 • Czerwonka G, Guzy A, Kałuża K, Grosicka M, Dańczuk M, Lechowicz Ł, Gmiter D, Kowalczyk P, Kaca W. (2016) The role of Proteus mirabilis cell wall features in biofilm formation. Arch Microbiol. DOI: 10.1007/s00203-016-1249-x.
 • Arabski M, Barabanova A, Gałczyńska K, Węgierek-Ciuk A, Dzidowska K, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z, Lankoff A, Yermak I, Molinaro A, Kaca W. (2016) Modification biological activity of S and R forms of Proteus mirabilis and Burkholderia cepacia lipopolysaccharides by carrageenans. Carbohydr Polym. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.04.079.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Czerwonka G, Korzeniowska-Kowal A, Tobiasz A, Urbaniak M, Matuska-Lyzwa J, Kaca W. (2016) Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy. J Basic Microbiol. DOI: 10.1002/jobm.201500538.
 • Zarnowiec P, Mizera A, Chrapek M, Urbaniak M, Kaca W. (2016) Chemometric analysis of attenuated total reflectance infrared spectra of Proteus mirabilis strains with defined structures of LPS. Innate Immun. DOI: 10.1177/1753425916647470.
 • Jablonska-Wawrzycka A, Rogala P, Czerwonka G, Hodorowicz M, Stadnicka K. (2016) Zinc(II) complexes with heterocyclic ether, acid and amide. Crystal structure, spectral, thermal and antibacterial activity studies. J Mol Struct. DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.10.067.
 • Lechowicz L, Chrapek M, Gaweda J, Urbaniak M, Konieczna I. (2016) Use of Fourier-transform infrared spectroscopy in the diagnosis of rheumatoid arthritis: a pilot study. Mol Biol Rep. 43(12):1321-1326.
 • Gawdzik, B; Wzorek, A; Lechowicz, L; Urbaniak, M. (2016) Synthesis of New Arylmethylene Derivatives of Resorcinarene via the Catalyzed Mannich Reaction. Synlett. DOI: 10.1055/s-0035-1560702.
 • Sánchez Pedraja Ó, Moreno Moral G, Carlón L, Piwowarczyk R, Laínz M, Schneeweiss G.M. (2016 [continuously updated]). Index of Orobanchaceae. Liérganes, Cantabria, Spain. ISSN: 2386-9666 . http://www.farmalierganes.com/Otrospdf/publica/Orobanchaceae%20Index.htm
 • Panek M. (2016) Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z Sandomierza (New localities of rare species of vascular plants from Sandomierz). Fragm. Flor. Geobot. Pol. 23(1): 151-156. [In Polish]
 • Ruraż K. (2016) Rzadkie gatunki ciepłolubnych roślin naczyniowych Wyżyny Sandomierskiej. Cz. II (Rare thermophilic species of vascular plants from the Sandomierz Upland. Part II). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(1): 156-158. [In Polish]
 • Nobis M, Nowak A, Piwowarczyk R, Ebel AL, Király G, Kushunina M, Sukhorukov AP, Chernova OD, Kipriyanova LM, Paszko B, Seregin AP, Zalewska-Gałosz J, Denysenko M, Nejfeld P, Stebel A, Gudkova P.D. (2016) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 5. Bot. Lett. 163(2): 159-174.
 • Piwowarczyk R, Carlón L, Kasińska J, Tofil S, Furmańczyk P. (2016) Micromorphological intraspecific differentiation of nectar guides and landing platform for pollinators in the Iberian parasitic plant Cistanche phelypaea (Orobanchaceae). Bot. Lett. 163: 47-55.
 • Piwowarczyk R, Huruk S, Ruraż K, Panek M. (2016) Antropogeniczne stanowisko Nasturtium officinale (Brassicaceae) oraz Nasturtietum officinalis w Górach Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska) (Anthropogenic locality of Nasturtium officinale (Brassicaceae) and Nasturtietum officinalis in the Świętokrzyskie Mts (Małopolska Upland)). Fragm. Florist. Geobot. Polon., 23(1): 159-162. 12 [In Polish]
 • Piwowarczyk R, Ruraż K, Panek M. (2016) Cotoneaster lucidus (Rosaceae) – gatunek potencjalnie inwazyjny w Górach Pieprzowych koło Sandomierza (Cotoneaster lucidus (Rosaceae) – a potentially invasive species in the Góry Pieprzowe Mountains near Sandomierz). Fragm. Florist. Geobot. Polon., 23(2): 356-362. [In Polish]
 • Ruraż K. (2015) Rzadkie gatunki roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej (Rare vascular plant species of xerothermic grasslands from the Sandomierz Upland). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(1): 109-112. [In Polish]
 • Piwowarczyk R. (2015) Orobanche zajaciorum (Orobanchaceae): a new species from the Caucasus. Phytotaxa 201(3): 214-220.
 • Piwowarczyk R. (2015) Seed micromorphology of central European Orobanche and Phelipanche (Orobanchaceae) in relation to preferred hosts and systematic implications. Aust. Syst. Bot. 28: 124-136.
 • Piwowarczyk R. (2015) Seed morphology of Boschniakia sensu lato (Orobanchaceae) and its taxonomical implications. Phytotaxa 231(2): 156-164.
 • Nobis M, Nowak A, Ebel AL, Nobis A, Nowak S, Gudkova PD, Verkhozina AV, Erst AS, Łazarski G, Olonova MV, Piwowarczyk R, Bobrov AA, Khrustaleva IA, Plášek V, Silantyeva MM, Zalewska-Gałosz J. (2015) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 3. Acta Bot. Gallica 162(2): 103-115.
 • Piwowarczyk R, Madeja J, Nobis M. (2015) Pollen morphology of the Central European broomrapes (Orobanchaceae: Orobanche, Phelipanche and Orobanchella) and its taxonomical implications. Plant Syst. Evol. 301: 795-808.
 • Piwowarczyk R, Krajewski Ł. (2015) Orobanche elatior and O. kochii (Orobanchaceae) in Poland: distribution, taxonomy, plant communities and seed micromorphology. Acta Soc. Bot. Pol. 84(1):103-123.
 • Piwowarczyk R, Kwolek D, Denysenko M, Cygan M, Góralski G, Ślesak H, Tuleja M, Joachimiak A.J. (2015) Orobanche grenieri (Orobanchaceae) – a southwestern European species that was newly found in Asia. Ann. Bot. Fenn. 52: 411-418.
 • Ellis LT, Alegro A, Šegota V, Bakalin VA, Barone R, Borovichev EA, Hugonnot V, Lebouvier M, Nobis M, Nowak A, Ochyra R, Papp B, Szurdoki E, Piwowarczyk R, Plášek V, Číhal L, Ren Z-J, Sabovljević MS, Sérgio C, Garcia CA, Melo I, Sawicki J, Stebel A, Ştefǎnuţ S, Ion I, Manole A, Tziortzis I, Xiong Y, Zhao Z-T. (2015) New national and regional bryophyte records, 44. J. Bryol. 37(3): 228-241.
 • Nobis M, Ebel AL, Nowak A, Paszko B, Bobrov AA, Kotukhov YA, Kupriyanov AN, Nobis A, Zalewska-Gałosz J, Olonova M., Verloove F, Chen W-L, Kushunina M, Kwolek D, Lashchinskiy NN, Piwowarczyk R, Sukhorukov AP, Nowak S, Plášek V, Pliszko A. (2015) Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Bot. Gallica (Bot. Lett.) 162: 301-316.
 • Cullen L, Weiser R, Olszak T, Maldonado RF, Moreira AS, Slachmuylders L, Brackman G, Paunova-Krasteva TS, Zarnowiec P, Czerwonka G, Reilly J, Drevinek P, Kaca W, Melter O, De Soyza A, Perry A, Winstanley C, Stoitsova SR, Lavigne R, Mahenthiralingam E, Sá-Correia I, Coenye T, Drulis-Kawa Z, Augustyniak D, Valvano MA, McClean S. (2015) Phenotypic characterization of an international Pseudomonas aeruginosa reference panel: strains of cystic fibrosis (CF) origin show less in vivo virulence than non-CF strains. Microbiology. DOI: 10.1099/mic.0.000155.
 • Olszak T, Zarnowiec P, Kaca W, Danis-Wlodarczyk K, Augustyniak D, Drevinek P, de Soyza A, McClean S, Drulis-Kawa Z. (2015) In vitro and in vivo antibacterial activity of environmental bacteriophages against Pseudomonas aeruginosa strains from cystic fibrosis patients. Appl Microbiol Biotechnol. DOI: 10.1007/s00253-015-6492-6.
 • Gleńska-Olender J, Sęk S, Dworecki K, Kaca W. (2015) A total internal reflection ellipsometry and atomic force microscopy study of interactions between Proteus mirabilis lipopolysaccharides and antibodies. Eur Biophys J. DOI: 10.1007/s00249-015-1022-0.
 • Urbaniak M, Gawdzik B, Wzorek A, Kaca W, Lechowicz Ł. (2015) Synthesis and complexing properties of diglycol resorcinarene podands. J Incl Phenom Macrocycl Chem. 81(3-4):357-365.
 • Matuska-Lyzwa J, Kaca W, Zarnowiec P. (2015) Biological activity of wild isolates of entomopathogenic nematodes to horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). Pol J Environ Stud. 24 (3), 1181-1184.
 • Adamus-Białek W, Kubiak A, Czerwonka G. (2015) Analysis of uropathogenic Escherichia coli biofilm formation under different growth conditions. Acta Biochim Pol. 62(4):765-71. DOI: 10.18388/abp.2015_1127.
 • Zarnowiec P, Lechowicz Ł, Czerwonka G, Kaca W. (2015) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) as a tool for the identification and differentiation of pathogenic bacteria. Curr Med Chem. 22(14):1710-8.
 • Arabski M, Konieczna I, Tusińska E, Wąsik S, Relich I, Zając K, Kamiński ZJ, Kaca W. (2015) The use of lysozyme modified with fluorescein for the detection of Gram-positive bacteria. Microbiol Res. DOI: 10.1016/j.micres.2014.05.004.

Referaty konferencyjne indeksowane w WoS (od 2017 roku)

 • Gonciarz W, Lechowicz L, Konieczna I, Urbaniak M, Kaca W, Chmiela M. (2018) Analysis of serum samples by the infrared spectroscopy (IR) for selection of spectroscopic motives specific to H. pylori infection. Conference: EHMSG 31st International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 14-15.08.2018, Kaunas, Lithuania. Published: Helicobacter. 23 (1) SI, P01.08.
 • Konieczna I, Lechowicz L, Chrzanowska M, Chyb M, Cholewa S, Grzegorczyk D, Ciura J, Gaweda J. (2018) Drug resistance in bacteria isolated from urine of rheumatoid arthritispatients and induction of resistance by chloroquine. Konferencja/Conference: Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), 13-16.06.2018, Amsterdam, Netherlands. Published: Annals of the rheumatic diseases. DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-eular.5607

Komunikaty konferencyjne (od 2017 roku)

 • Durlik K, Domaszko A, Kaca W. (2019) The presence of antibodies against Epstein Barr virus in rheumatoid arthritis patients’ sera; DIAGMOL 2019, 23.11.2019, Warszawa, Poland
 • Durlik K, Żarnowiec P, Piwowarczyk R, Kaca W. (2019) Identification and differentiation of endophytic bacteria from seeds of parasitic Phelipanche ramosa (Orobanchaceae), 8th International Weigl Conference, 26-28.06.2019, Łódź, Poland
 • Durlik K, Żarnowiec P, Lechowicz Ł, Kaca W. (2019) Application of Fourier Transform-Infrared Spectroscopy as a Tool for RA Detection. 8th International Weigl Conference. 26-28.06.2019, Łódź, Poland
 • Petosyan K, Ślusarczyk J. (2019) Plastic products and their impact on the environment and human health. XXVIII Konferencja Studenckich Kół naukowych “Człowiek i jego środowisko”, 11-12.04.2019, Kielce, Poland
 • Trojak M, Ślusarczyk J, Skowron E, Petrosyan K, Kocurek M, Pałyga J. Wpływ zróżnicowanego spektrum świetlnego na morfologię i anatomię liści pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.); Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress. 58th Congress of the Polish Botanical Society ”Botany without borders”. Ludwik Frey, 2019, Kraków, p.259 [In Polish]
 • Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Góralski G, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2019) Duplicative horizontal gene transfer of mitochondrial atp8 gene observed in Cistanche armena (Orobanchaceae). 15th World Congress on Parasitic Plants. June 30 – July 5 2019, Amsterdam, The Netherlands.
 • Panek-Wójcicka M, Piwowarczyk R. (2019) Preferencje żywicielskie Cuscuta lupuliformis (Convolvulaceae) na terenie Sandomierza. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish]
 • Ruraż K, Piwowarczyk R. (2019) Wpływ Solidago canadensis L. na bioróżnorodność muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland [In Polish]
 • Ruraż K, Piwowarczyk R, Krasylenko Y. (2019) Mikromorfologia nasion holopasożytniczych Orobanchaceae Kaukazu – wyniki wstępne. Conference: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 01-07.07.2019, Kraków, Poland
 • Kaca W. (2019) Conference: DIAGMOL 2019, 23.11.2019, Warsaw, Poland
 • Denysenko-Bennett M, Góralski G, Kwolek D, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2018) Two-step horizontal gene transfer found in Orobanche rigens. International Plant Molecular Biology, 12 Congress, August 5-10, 2018, Montpellier, France.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09.2018, Dublin, Ireland.
 • Stawiarz M, Gmiter D, Czerwonka G, Kaca W. (2018) The genetic diversity among Dienes incompatible Proteus mirabilis strains. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Szypnicka G, Gmiter D, Kaca W. (2018) Proteus mirabilis swarming motility in presence of various Gram-negative and Gram-positive bacteria. Conference: 4th International Conference of Cell Biology, 11-12.05.2018, Cracow, Poland.
 • Durlik K, Kaca W. (2017) Rola niecukrowych składników lipopolisacharydów Proteus mirabilis w reakcjach serologicznych z przeciwciałami ludzkimi. Conference: I Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 08.06.2017, Kielce, Poland.
 • Panek M, Ruraż K, Piwowarczyk R. (2017) Identification of an urban heat island in the city of Sandomierz (SE Poland) based on the distribution of thermophilic plants - preliminary results; International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Ruraż K, Panek M, Piwowarczyk R. (2017) The impact of climate change on species composition of xerothermic grasslands of the Sandomierz Upland based on origin of the geographical elements of flora; International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Guzikowski S, Piwowarczyk R. (2017) The impact of global warming on the effect of virulence and spread of parasitic Cuscuta epithymum in the Nida Basin (S Poland); International Conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, 24-26.01.2017, Chęciny, Poland.
 • Denysenko-Bennett M, Kwolek D, Góralski G, Mizia P, Piwowarczyk R, Joachimiak A.J. (2017) Horizontal transfer of a plastid sequence from Cuscuta to Orobanche. 14th World Congress on Parasitic Plants “From Genome to Field”, 25-30 June 2017, International Parasitic Plant Society, Asilomar Conference Center-Pacific Grove, USA.
 • Tuleja M, Denysenko-Bennett M, Rożeń M, Piwowarczyk R, Kwolek D, Joachimiak A.J. (2017) Histologiczna i molekularna analiza Phelipanche ramosa (L.) Pomel pasożytującej na tytoniu i pomidorze. Konferencja „Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro”, 16-17.05.2017, Rogów, Poland.

Prezentacje ustne (od 2017 roku)

 • Durlik K, Żarnowiec P, Kaca W. (2019) Znaczenie amidu kwasu galakturonowego i lizyny w wiązaniu lipopolisacharydów Proteus mirabilis przez przeciwciała surowic chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 11-12.06.2019, Kielce, Poland
 • Gmiter D, Czerwonka G, Durlik K, Żarnowiec P, KacaW. Complete genome sequence of Proteus mirabilis S1959 serogroup O3, Młodzi naukowcy, 22.11.2019, Lublin, Poland
 • Petrosyan K, Piwowarczyk R, Kaca W. (2019) Characteristics of endophyte microbiome of family Orobanchaceae” 3 Forum Doktorantów, 10-11.06.2019, Kielce, Poland
 • Piwowarczyk R. (2019) Holopasożytnicze Orobanchaceae Armenii – niezwykła bioróżnorodność w krainie wygasłych wulkanów. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”. 01.-07.07.2019, Kraków, Poland.
 • Kaca W, Durlik K, Żarnowiec P. (2019) Correlations of Inflammatory Potential of Gram-Negative Bacterial Endotoxins (lipopolysaccharides, LPSs) of Human Microbiome with Bowel Inflammatory and Cancer Diseases. Conference: Innogly 1st Simposium. 23-25.2019, Santiago de Compostela, Spain.
 • Gmiter D, Szypnicka G, Sobczyk P, Kaca W. (2018) Charakterystyka wzrostu rozpełzłego szczepu Proteus mirabilis K39 w obecności bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Conference: Konferencja Młodzi Naukowcy, 23.11.2018, Lublin, Poland.
 • Gmiter D, Czerwonka G, Drewnowska J, Swiecicka I, Gniadkowski M, Kaca W. (2018) Opracowanie modelu do badania dyskryminacji krewniaczej u Proteus mirabilis. Conference: 2 Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 12-14.06.2018, Kielce, Poland.
 • Durlik K, Żarnowiec P, Domaszko A, Kaca W. (2018) Wpływ choliny w podłożu na zmianę widma IR Proteus mirabilis O18. Conference: Młodzi naukowcy, 23.11.2018.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Detection of antibodies binding non-sugar components of Proteus mirabilis lipopolysaccharides from rheumatoid arthritis patients sera. Conference: 8th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), 9-12.09. 2018, Dublin, Ireland.
 • Durlik K, Kaca W. (2018) Badanie obecności przeciwciał przeciwko lipopolisacharydom Proteus sp. zawierającym niecukrowe składniki w części polisacharydowej w surowicach pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Conference: II Forum Doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 12-14.06.2018, Kielce; Poland.
 • Ruraż K. (2017) Parazytofity Sandomierszczyzny – unikatowe rośliny muraw kserotermicznych. Conference: XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, 20-21.04.2017, Kielce, Poland.
 • Jędrejek D, Pawelec S, Piwowarczyk R, Stochmal A. (2017) Fitochemiczna analiza porównawcza gatunków z rodzajów Orobanche oraz Phelipanche, z rodziny Orobanchaceae, występujących w Polsce. IV Krajowa konferencja „Naturalne substancje roślinne - aspekty strukturalne i aplikacyjne”, 6-8.09.2017, Puławy, Poland.

Wykład na zaproszenie (od 2017 roku)

 • University of Michigan, prof. W. Kaca, Characterization of Proteus mirabilis strains by phenotypic and genetic methods, 25.09.2019.
 • University of Mainz, prof. W. Kaca, Lectures and seminars (Erasmus+), 23.11-1.12.2018.
 • Posiedzenie Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, dr hab. R. Piwowarczyk, prof. UJK. Holopasożytnicze Orobanchaceae Kaukazu – bioróżnorodność i żywiciele oraz problemy taksonomiczne, fitogeograficzne i ewolucyjne, 09.11.2018, Warszawa.
 • UMCS, Wydział Biologii i Biotechnologii, Ruraż K, Piwowarczyk R. Micromorphological studies on seeds of Orobanchaceae from the Caucasus and their taxonomic significance.13.06.2019, Lublin.

Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl