baner

Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii


zzdbzdj Pracownicy:
dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK - kierownik
dr hab. Jolanta Bąk-Badowska, prof. UJK
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK
dr Elżbieta Buchcic
dr Joanna Matuska-Łyżwa
mgr Paweł Frejowski

Doktoranci:
mgr Grzegorz Wróbel

Tematyka badawcza:
Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii specjalizuje się w badaniach dotyczących biologii i ekologii nicieni entomopatogenicznych; faunistyki; biologii, ekologii owadów ze szczególnym uwzględnieniem chrząszczy Coleoptera oraz błonkówek Hymenoptera terenów naturalnych, półnaturalnych, chronionych, agrocenoz. Ponadto w Zakładzie są prowadzone badania dotyczące współczesnych problemów nauk pedagogicznych, społecznych, biologicznych, środowiskowych i zrównoważonego rozwoju oraz metodyki nauczania, dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz przyrody na różnych etapach kształcenia.

Granty:
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, (dwie edycje) wykonawca - dr E. Buchcic
 • ŚCDN Kielce; POKL. 09.01.02-26-001/14 Projekt Świętokrzyski System Wspierania Talentów. Fascynujący świat nauki. Szkoła podstawowa – Przyroda; Gimnazjum – Biologia. wykonawca - dr hab. I. Żeber-Dzikowska
 • „Nauczyciele zmieniają świat, czyli edukacja globalna w ośrodkach akademickich” projekt w ramach projektu „ Nauczycielki zmieniają świat” realizowanego w partnerstwie z PIN; Instytut Globalnej Odpowiedzialności w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Międzynarodowa współpraca Polska-Czechy-Austria-Wielka Brytania (2013-2015) wykonawca - dr hab. I. Żeber-Dzikowska, dr E. Buchcic
 • Projekt 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Uniwersytet Młodych” w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. wykonawca - dr hab. I. Żeber-Dzikowska
 • Projekt „Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego” we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. kierownik - dr hab. S. Huruk, prof. UJK.
 • Projekt naukowy finansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego, nr 68200, „Rodzime populacje nicieni owadobójczych kontra szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) na terenach zieleni miejskiej w Kielcach”. kierownik - dr J. Matuska-Łyżwa.
Wybrane publikacje:
 • Buchcic E. Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno – kulturowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ISBN 978-83-7133-696-6, s. 312 (25 pkt.)
 • Lechowicz L, Chrapek M, Czerwonka G, Korzeniowska-Kowal A, Tobiasz A, Urbaniak M, Matuska-Lyzwa J, Kaca W. Detection of ureolytic activity of bacterial strains isolated from entomopathogenic nematodes using infrared spectroscopy. Journal of Basic Microbiology. 2016, 56, 922-928 (20 pkt. MNiSW, IF 2.050).
 • Matuska-Łyżwa J, Kaca W, Żarnowiec P. Biological activity wild isolates of Entomopathogenic nematodes to horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24, 1181-1184 (15 pkt. MNiSW, IF 0.790).
 • Kusztal P, Żeber –Dzikowska I, Chmielewski J, Wójtowicz B, Wszelaczyńska E, Gworek B. The significance of the European beaver (Castor fibre) activity for the process of renaturalization of river valleys in the era of increasing. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2017, 28, 31-35 (12 pkt. MNiSW).
 • Matuska-Łyżwa J. Invasiveness and Reproduction of the Steinernema feltiae from selected agrocoenose located in Wielun. Ecological Chemistry and Engineering A 2015, 22, 327-334 (11 pkt. MNiSW).
 • Bąk-Badowska J., Żeber-Dzikowska I., Chmielewski J., The impact of brick (Agrochola circellaris Hufn.) and owlet moths (Lepidoptera: Noctuidae) on the health of seeds of field elms (Ulmus minor Mill.) In the landscape parks of the Świętokrzyskie Province. Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych, 2017, 28, 2 (72): 41-45 (12 pkt. MNiSW).
 • Żeber-Dzikowska I, Buchcic E. Proces dydaktyczno – wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium - nauczyciel na starcie. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce 2016, s. 258; ISBN 978-83-7133-642-3.
 • Fudali I, Żeber-Dzikowska I, Buchcic E. Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. (monografia) 2012, s. 553.
 • Bąk-Badowska J., Żeber-Dzikowska I., Chmielewski J., Evaluation of the degree of healthiness of the pedunculate oak (Quercus robur L.) acorns In the Włoszczowa – Jędrzejów Nature Park and its neighbouring area. Ochrona Środowiska i Zasobów naturalnych, 2017, 28, 1 (71): 1-6 (12 pkt. MNiSW).
 • Huruk S. Carabidae, Coleoptera Gór Świętokrzyskich. Stan zbadania. Kielce. 2014, s. 209.
 • Huruk S. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) łąk kośnych w małych gospodarstwach rolnych. Kielce. 2014, s. 234.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa