Instytut Biologii

baner

Projekt Ustawy 2.0 i projekty Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


  • projekt Ustawy 2.0 (kliknij)
  • projekty Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kliknij)

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy 2.0, poniżej znajdują się linki do dwóch Zarządzeń Rektora UJK zamieszczonych w BIP (obowiązkowe zapoznanie się z treścią dokumentów!):


  • Zarządzenie Nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2018 roku w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oświadczeń w przedmiocie posiadania elektronicznych identyfikatorów naukowców zgodnych z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dokumenty do pobrania – zarządzenie i załącznik: (kliknij)
  • Zarządzenie Nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2018 roku w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową, w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Dokumenty do pobrania– zarządzenie i załączniki: (kliknij)

Zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 71/2018 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych składają oświadczenie (załącznik nr 1 do zarządzenia) w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID):
1. w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej,
2. do dnia 15 listopada 2018 r., w przypadku nauczycieli akademickich pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Świadczenie pomocy dla pracowników w zakresie rejestracji i obsługi konta w systemie ORCID, jest obowiązkiem wyznaczonych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 72/2018 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) zobowiązani są do złożenia oświadczeń:
- dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową w UJK. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia - do dnia 30 listopada 2018 r.,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia - do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr Nr 72/2018 Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku pracy, biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której biorą udział w prowadzeniu działalności naukowej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia - do dnia 30 listopada 2018 r.
Kontakt

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A
tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92
sekretariat: pokój 33, budynek A
e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl
www: https://biologia.ujk.edu.pl
mapa dojazdowa